Tag Archives: วิทยาลัยเกษตรฯ ใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนระดับ ปวช. ฟรีครับ !

วิทยาลัยเกษตรฯ ใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนระดับ ปวช. ฟรีครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ในทุกครั้งที่เดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อติดตามข่าวที่ สมาชิก “กลุ่มไทยอาสาตรวจงานแผ่นดิน” (ทส.ตง.)แจ้งให้ทราบ หรือเดินไปโดยลำพังก็ตาม

สิ่งที่หนึ่งที่ผมมักแสวงหามาให้ท่านผู้อ่าน ก็คือ สิ่งที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับบางคนหรือบางกลุ่ม หรือส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ เช่น

เมื่อเดินทางไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน นครปฐม ผมก็จะดูว่าเขามีทุนการศึกษาให้ลูกหลานเกษตรกร หรือไม่ เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อมีโอกาสเดินทางไปสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำแห่งยุคฯ ที่ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนของ ชมรมคนรักในหลวง ที่มูลนิธิบุคคลพอเพียง จัดขึ้น

โดยคัดเลือกตัวแทนจากชมรมคนรักในหลวง พื้นที่ภาคกลางจังหวัดละ 4 คนไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 มิถุนายน 2559

ผมจึงพบสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานเกษตรกรอีกเช่นกัน นั่นคือ ระหว่างทางนั้นมีป้าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ริมถนนด้านหนึ่ง

เมื่อมีจังหวะว่างจากการติดตามสังเกตการณ์ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment