Tag Archives: ขอขอบคุณ มูลนิธิบุคคลพอเพียง มูลนิธิมั่นพัฒนา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และ สำนักงาน กปร.ที่กรุณาเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เกษตรกร !

ขอขอบคุณ มูลนิธิบุคคลพอเพียง มูลนิธิมั่นพัฒนา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และ สำนักงาน กปร.ที่กรุณาเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เกษตรกร !

ภาณุมาศ ทักษณา
นับเป็นวาสนาของผมโดยแท้ ที่มีโอกาสติดตาม มูลนิธิบุคคลพอเพียง ไปสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

แม้ว่าในภาคทฤษฏีจะมีโอกาสรับฟังการบรรยายเรื่อง พลังปัญญา มิติใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี จากโครงการพลังปัญญา ของ มูลนิธิมั่นพัฒนา เพียงท่านเดียว

และยังไม่ได้ฟังการบรรยายเรื่อง การวางแผนทางการเงินและเคล็ดไม่ลับเศรษฐกิจพอเพียง ของ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์และเรื่อง ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดย อาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล และ รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ จาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ เลยก็ตาม

แต่จากการฟังคำบรรยายของ รศ.ดร.เฉลิมพล เกิดมณี และการได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 17-19 [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment