Monthly Archives: ตุลาคม 2015

พระราชดำรัสในหลวง เรื่องการปลูกข้าว “..ชอบปลูกข้าวอะไร ให้ปลูกข้าวอย่างนั้น เก็บไว้เพื่อบริโภคตลอดปี”

ภาณุมาศ ทักษณา
ปี 2546 ผมกับเพื่อน ๆ ทำนิตยสารกรองสถานการณ์ รายเดือน ฉบับปฐมฤกษ์ออกเดือนธันวาคม  อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงมาเป็นมิ่งมงคล
ตอนนั้น รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พยายามที่จะล้มเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่ดั่งเดิมด้วยคำขวัญคิดใหม่ทำใหม่ เหมือนต้องการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ
อาทิ การจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำตัวเป็น CEO เหมือนผู้บริหารระดับสูงเหมือนเอกชน , เปลี่ยนจากข้าราชการเป็นพนักงานราชการ ฯลฯ
ผมจึงรวบรวมพระราชดำรัสที่ในหลวงทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ ย้อนหลังไป 10 ปี ตั้งชื่อไว้ที่หน้าปกว่า ทวนทบ “ทศวรรษ” พระราชดำรัสพระราชทาน
ผมตั้งใจว่านับจากนี้ไปจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมปีนี้ ผมจะอัญเชิญบางตอนของพระราชดำรัสบางองค์มานำเสนอให้หลาย ๆ คนที่ยังไม่เคยทราบได้รับทราบครับ
วันนี้ ผมขออัญเชิญพระราชดำรัส วันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระราชวินิจฉัย เรื่อง [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

หลัก ๖ ประการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง !

ภาณุมาศ ทักษณา
วารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ ตีพิมพ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้ตอนหนึ่งว่า
“…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป…”
ขณะที่ในหนังสือ จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ.. กว่า ๑ ทศวรรษ ได้นำข้อเสนอ ๖ ประการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้ว่า
๑.เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ การขจัดความยากจนและการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน
๒.ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข็มแข็งเพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ
๓.เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับ ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการธุรกิจที่เน้นผลกำไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขัน
๔.หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
๕.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยกะทันหัน เพื่อปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน
๖.ในการปลูกฝังจิตสำนึกพอเพียง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของคนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
ผมนำหลัก ๖ ประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้มานำเสนอในที่นี้
เพราะอยากให้พี่น้องเกษตกรชาวไร่ชาวนาชาวสวน หรือแม้แต่ชาวประมง ที่อาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนได้รับทราบ
เพื่อที่จะนำข้อใดข้อหนึ่งใน ๖ ข้อนี้ ไปใช้เป็นหลักยึดในการดำรงชีวิต เพื่อให้รอดพ้นจากที่จะ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ขอเรียกร้องคนไทย เป็นกำลังให้ชาวนา ที่ปลูกข้าวไร้สารเคมีขายเอง !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมได้ยินคำว่า “ผูกปิ่นโตข้าว” ที่คุณชัชชนะ ปรารถนารักษ์ แห่งฟาร์มบ้านชัดเจน จังหวัดพิจิตร เขียนถึงบ่อย ๆ
แต่ไม่เคยเข้าหาข้อมูลเลยว่ามีรายละเอียดอย่างไร รู้คร่าว ๆ ว่า เป็นผู้ชักนำคนกินข้าวกับคนปลูกข้าว ให้รู้จักกัน
วันนี้เมื่อเห็นว่าชีวิตชาวนาคงไม่ดีขึ้นไปกว่าเดิม เพราะนอกจากภัยจากน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วยังเจอน้ำลายเข้าไปอีก

ผมจึงต้องเข้าหาข้อมูลว่า โครงการผูกปิ่นโตข้าวเป็นอย่างมาอย่างไร จึงทราบว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก

ผู้ก่อตั้งโครงการนี้บอกว่า เขาทำหน้าที่เป็นเพียง “แม่สื่อ” พา เจ้าบ่าว คือชาวนา มารู้จักกับ เจ้าสาว คือคนกินข้าว

หลังจากเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวรู้จักกัน ดูใจ ดูคุณสมบัติของกันและกันแล้ว จึงตกลงผูกปิ่นโตกัน เพื่อสนับสนุนกัน

ผู้ก่อตั้งบอกว่า “เราเชื่อว่าทางรอดของชาวนาไทยคือ การปลดแอกตัวเองออกจาก การใช้สารเคมีปุ๋ยยาปลูกข้าว

เพราะนั้นคือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เป็นวงเวียนให้ก่อหนี้ไม่รู้จบและมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนปลูกคนกิน

เขาบอกด้วยว่าขณะนี้มีชาวนาปลูกข้าวแบบอินทรีย์เยอะมาก แต่คนไทยไม่ได้กินเพราะถูกส่งไปขายต่างประเทศ

จึงอยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้กินข้าวดี ๆไม่มีสารเคมีเจือปน และเป็นการให้กำลังใจชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์

และเหตุผลอื่น ๆ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสองค์นี้ เมื่อ 41 ปีที่แล้ว แต่เหมือนไม่มีใครได้ยิน ?

ภาณุมาศ ทักษณา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ตอนหนึ่ง ความว่า
“…การพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน
โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป
หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น
ซึ่งอาจจะกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้….”
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า
พระราชดำรัสองค์นี้ ในหลวงทรงพระราชทานไว้เมื่อ 41 ปีที่แล้ว และที่ผมอัญเชิญมา ณ ที่นี้เพราะซาบซึ้งในพระปรีชาชาญของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยประเทศชาติ
พระราชดำรัสของพระองค์ยิ่งกว่าคำพยากรณ์ของนักพยากรณ์คนใดของโลก พระองค์ทรงพระราชดำรัสไว้เมื่อ 41 ปีที่แล้ว แต่ไม่มีใครได้ยิน.. ทั้งโลกจึงสับสนวุ่นวายไปหมด
41 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี “คน” [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

จดหมายเปิดผนึกถึง เพื่อนชาวนาอินทรีย์ไทยทุกคน ฝากข้อคิดมาให้พิจารณาครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
เมื่อวานนี้ นั่งอ่านรายงานการทำนาของเพื่อนในเฟซบุ๊กชื่อ พสก กุ้ง ทำนาอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เขาไม่ทำนามาตั้งแต่อ้อนแต่ออก แต่เพิ่งกลับไปทำนาซึ่งได้รับเป็นมรดกเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่เขามีหลักการดีมาก
ทันทีที่เขาลงมือทำนา เขาจะเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในสมุดบันทึก ว่า เริ่มทำวันไหน จ่ายค่าอะไรไป นี่คือตัวอย่าง
“สรุปยอดฤดูกาลนี้ บนเนื้อที่ 15-16ไร่ได้ผลผลิต 12,980 กก.เฉลี่ยไร่ล่ะ 865 กก./ไร่
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 38,087 บาท
ขายได้ ตันล่ะ6,700 บาท เป็นเงิน76,916
76,916-38,087=คงเหลือ38,829 บาท
(ขายโรงสีเกือบหมด เก็บไว้ทำพันธุ์ 1.5ตันโดยประมาณ)
ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ล่ะ 2,539บาท”

ผมอ่านแล้วชอบครับ เชื่อว่าชาวนารุ่นใหม่หลายคนคงทำเหมือนกัน แต่บางคนอาจจะไม่เคยทำบัญชีรับจ่ายไว้ดู…
ผมได้แสดงความเห็นไปยังคุณพสก  ขอชื่นชม อยากเห็นชาวนาหยัดยืนด้วยตัวเอง ไม่งอมืองอตีน รอรับส่วนแบ่งจากใคร
ผมมานั่งนึกดูเล่น ๆ หากชาวนาไทยทุกคน ควบคุมการผลิตข้าวให้มีปริมาณพอเพียงกับการบิโภคภายในครัวเรือนตัวเอง
เหลือข้าวที่แต่ละคนปลูกเท่าไหร่จึงขายกับ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ขอสนับสนุน คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าฯ สตง. สะสาง สสส.ให้กระจ่างใส !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมเป็นประจำรายการ คมชัดลึก ที่นำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ ดิจิตัล NATION ช่อง 22 แต่ดูได้ในช่อง 26 ครับ
ก่อนนอนทุกคืนจะเปิดดู หากน่าสนใจก็จะดูจนจบ แต่ถ้าไม่น่าใจ(ในทัศนะส่วนตัวผมนะครับ) ผมก็จะนอนทันที
คืนวันที่ 27 ต.ค.2558 ผู้ดำเนินรายการคือ จอมขวัญ หลาวเพชร ได้เชิญ คู่สนทนาที่น่าสนใจมาออกรายการครับ

คนแรกคือ นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 สมัย
คนที่สองคือ คุณพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่า สตง.) มาพูดคุยในประเด็นที่ผู้คนกำลังสนใจ
ปกติผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ สสส.เท่าไหร่ ทราบเพียงว่าเป็นแหล่งเก็บเงินที่ได้จากภาษีบาปเช่นเหล้าเบียร์บุหรี่
แล้วนำไปจัดสรรให้มูลนิธิหรือองค์การกุศลโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไปดำเนินการตามความเหมาะสมทุกปี
แต่ปรากฏว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องปรามคอร์รัปชั่น คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้พบสิ่งผิดปกติของ สสส.
จึงรายงานให้หน่วยเหนือทราบ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ผู้ว่าฯ กทม.ครับ กรุณาเหลียวไปดูคลองภาษีเจริญบ้าง ตอนนี้เน่าสนิทจริง ๆ ครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ ผมขับรถพาลูกเมียไปเที่ยวตลอดน้ำมาครับ ไม่ได้ไปเพื่อสนองนโยบายใครนะครับ
แต่ไปเพราะมีนิสัยชอบเที่ยวที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก โตชึ้นเมื่อมีจังหวะและเวลา จึงหาที่เที่ยวไปเรื่อย ๆ
พบเห็นที่ดี ๆ ก็จะเอามาเขียน บอกเล่าท่านผู้อ่านได้รับทราบ เผื่อท่านใดว่างจะได้วางแผนไปเที่ยวได้ถูกที่
วันเสาร์ที่แล้ว ผมตั้งใจไปเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย ที่จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ไกลเท่าไหร่
โดยเฉพาะที่สมุทรสงครามนี่ ผมไปบ่อยเพราะเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาแล้วเลยไป ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ได้
และเพราะรู้ว่าเป็นช่วงวันหยุดยาว ผู้คนคงขับรถพากันเดินทางไปเที่ยวทะเลชะอำ หรือ หัวหิน กันแน่นถนน
ผมจึงกะว่าจะหลบทางสายหลักคือ ถนนพระราม 2 ไปใช้ถนนเพชรเกษมคือเข้านครปฐม มุ่งหน้าไปราชบุรี
คิดได้ดังนั้นก็ติดเครื่องนำทาง GPS  ที่กระจก แล้วขับไปตามคำแนะนำ ปรากฏว่าเจ้เพียซจะให้ไปสายหลัก
ผมพยายามดื้อไม่ไปตามที่สั่งให้กลับรถเมื่อวิ่งไปผิดเส้นทางที่เจ้เพียซบอก แต่แล้วก็พลาดไปโผล่พระราม 2
เจอขบวนรถบนถนนยังกะจอดอยู่บนลานจอด (ฮา) นาน ๆ จะเขยื้อนได้ที ผมจึงหาทางไป ถนนเพชรเกษม
เพื่อถึงมหาชัย หรือจังหวัดสมุทรสาคร ผมเลี้ยวซ้าย ขับไปตามป้ายที่บอกทางไป [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ศปป.ออกไปแถลงผลงานรัฐบาลแล้ว พ่วง “ประชาธิปไตย” ไปแจกชาวบ้านด้วย !

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ 21. ต.ค.58 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายงานข่าวสั้น ๆ ที่หลายท่านอ่านแล้ว อาจรู้สึกว่า “งั้น ๆ”

นั่นคือข่าวการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช.

ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ที่โอนจากกลาโหมมาดูแลเอง

พล.อ.พิสิทธิ์ บอกว่าหน้าที่หลัก ๆ ของ ศปป.ก็ยังเหมือนเดิม คือ ทำงานตามนโยบายของรัฐบาล คสช.

แต่จะเพิ่มชุดปฏิบัติการ ศปป.ลงไปในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่ารัฐบาลทำอะไรลงไปบ้าง

“เราจะนำสิ่งที่นายกฯพูดทุกวันศุกร์มาแปลงเป็นศัพท์ง่าย ๆ อาทิ สูตร 6 – [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

นายกฯลุงตู่ สั่งให้ทุกหน่วยเก็บกักน้ำ แต่ กรมชลประทาน ทะลึ่งปล่อยน้ำทิ้ง !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมตั้งชื่อเรื่องอย่างนั้น เพราะผมตามการทำงานของนายกฯลุงตู่ผ่านรายการคืนความสุขฯ ทุกอย่างก้าว

จึงทราบว่าท่านเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาอย่างที่สุด จึงพูดถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทุกวันศุกร์

แล้วหลังจากนั้น ส่วนราชการที่หากินกับเกษตรกร(ฮา) ต่างก็พากันขานรับแนวความคิดของนายกฯลุงตู่

ไปแปลเป็น “แผนงาน” ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในปีต่อไป และแน่นอนว่าต้องเพิ่มยอดเงินที่จะใช้ให้มากขึ้น

หากใครไม่เชื่อผม ไปดูงบประมาณที่กรมชลประทาน หรือแม้แต่ กรมทรัพยากรน้ำ ขอมาแต่ละปีดูได้ครับ

แผนงานก็คล้ายกับของเดิม แต่เขียนให้ดูวิจิตรพิสดารขึ้นมาหน่อย จะได้สมน้ำสมเนื้อกับงบประมาณที่ขอ

แต่ผ่านไปปีแล้วปีเล่า น้ำที่เคยท่วมประเทศก็ท่วมต่อไป แผ่นดินที่เคยประสบภัยแล้ง ก็ยังคงแห้งแล้งต่อไป

เกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนเคยได้รับความเดือดร้อยจากภัยธรรมชาติคือน้ำท่วมภัยแล้งก็รับเหมือนเดิม

เกษตรกรเคยมีหนี้สินเพราะไม่มีรายได้ ต้องเอาที่ดินไปจำนองกับธนาคารหรือเงินกู้นอกระบบก็ยังทำต่อไป

ส่วนราชการยังเสนอโครงการนำเงินช่วยเหลือภัยแล้งหรือน้ำท่วม หรือชะลอหนี้ให้ชาวนากันไม่หยุดหย่อน

นี่คือความจริงของแผ่นดินไทยครับ นายกฯลุงตู่ และข่าวล่าสุดเมื่อ 21 ต.ค.58 คือวานนี้มาจากแบงก์ชาติ

กรุงเทพธุรกิจพาดหัวข่าว [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ของขวัญชิ้นเดิม ที่ขอมอบให้ คสช. เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี 6 เดือน ครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
21 ตุลาคม 2557 ผมเขียนเรื่อง ของขวัญวันครบรอบ 6 เดือน สำหรับ คสช.  ผมจะเลิกอารมณ์เสียใส่ เมื่อไม่ได้ดั่งใจหวัง มีใจความว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่เสมือนไร้อำนาจเมื่อวันที่ 22 พฤาภาคม 2557 นับถึงวันนี้ก็ 6 เดือนเต็ม

หลังยึดอำนาจ พล.อ.ประยุทธ์ นำยุทธวิธีทางทหารมาใช้ในการแก้ปัญหาให้บ้านเมือง ด้วยการเขียนแผนปฏิบัติการว่าเมื่อไหร่ จะทำอะไร

แล้วท่าน ก็ดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้ไปที่ละขั้นทีละตอน แม้บางครั้งบางอย่างจะคลาดเคลื่อนไปจากแผนบ้าง แต่ทุกอย่างก็อยู่ในกรอบ

ในรอบ 3 เดือนแรก คนไทยที่ทั้งรักและเกลียดทหาร ต่างจ้องมองการทำงานของรัฐบาลทหารอย่างใจจดใจจ่อว่าทหารจะทำงานเป็นไหม

หลายคนปรามาสว่าทหารที่เคยแต่จับอาวุธ เคยฝึกแต่ซ้ายหัน-ขวาหันอยู่ในกรมกอง [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment