วิเคราะห์สาเหตุที่ “ร่างรัฐธรรมนูญ” นี้ได้รับกับการตอบรับที่สูงมาก

QdwZ4QIesE

โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผลการลงประชามติ ปรากฏว่ามีผู้มาลงคะแนนเสียงถึงระดับ 59.4% อีกทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ 61.35% รวมทั้งคำถามพ่วง 58.70% ซึ่งเป็นจำนวนทิ้งห่างจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยอย่างมากมาย ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับคนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายที่คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว

การที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้รับกับการตอบรับที่สูงมากนั้น ส่วนสำคัญมาจากการรณรงค์ที่ปรากฏในสื่อมวลชนทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ รวมทั้ง Social Media อีกทั้งยิ่งเป็นประเด็นที่คนเหล่านี้คิดว่าเป็นการตัดสินใจในทิศทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

แม้รัฐบาลจะมีข้อจำกัดในการรณรงค์ชี้ชวน ซึ่งอาจถูกมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตย เนื่องจากไม่ได้ปล่อยให้เกิดการรณรงค์อย่างเต็มที่และเปิดกว้าง แต่ข้อดีของข้อจำกัดนี้คือ เป็นการปิดกั้นการใช้วาทกรรมซึ่งสามารถที่จะบิดเบือนให้คนหลงเชื่อได้ระดับหนึ่ง ดังตัวอย่างในอเมริกา วาทกรรมของ Donald Trump มีผลต่อการทำให้คนหลงเชื่อได้มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีการศึกษามาก อย่างไรก็ตาม ผู้มาลงคะแนนในครั้งนี้มีมากกว่าการลงประชามติในปี 2550 ด้วยซ้ำ ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นมีการเปิดกว้างมากกว่านี้

ผลการลงประชามติที่ออกมาในลักษณะเป็นการตอบรับร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งคำถามพ่วงอย่างมากมายอาจวิเคราะห์สาเหตุได้ดังต่อไปนี้คือ

1.การรณรงค์ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นการแสดงออกถึงทัศนคติและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างขั้วของฝ่ายที่อยากเห็นประชาธิปไตยบนพื้นฐานความชอบธรรมจากการเลือกตั้งเป็นสำคัญโดยไม่คิดถึงความชอบธรรมของการบริหารจัดการ

พูดง่าย ๆ สำหรับกลุ่มเหล่านี้ ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง ความชอบธรรมคือทั้งสภาล่างและสภาบนต้องมาจากการเลือกตั้งเพียงประการเดียว ขณะที่อีกกลุ่มต้องการเห็นความชอบธรรมของประชาธิปไตยที่เป็นกระบวนการ

กล่าวคือ เมื่อมาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลจากเสียงข้างมากต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ซึ่งต้องมีระบบถ่วงดุลและการป้องกันไม่ให้เกิดเผด็จการเสียงข้างมาก กลุ่มเหล่านี้มองว่า แม้ร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มที่ แต่ก็มีกลไกที่ป้องกันการฉ้อฉลและเผด็จการเสียงข้างมากจนทำให้ประเทศเกือบเกิดสงครามกลางเมืองอย่างในอดีตที่มา 3-4 ปี

กล่าวคือในทางวิชาการ เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยเต็มใบ (Full-fledged democracy) โดยไม่คำนึงถึงการเป็นเผด็จการเสียงข้างมากกับกลุ่มที่พอใจประชาธิปไตยครึ่งใบ (Half-baked democracy) เพราะจะได้ถ่วงดุลและป้องกันรัฐบาลประเภทโกงกินอย่างไม่ลืมหูลืมตา

2. การลงประชามตินี้เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มนักการเมืองเก่าที่ต้องการจะมีเนื้อที่ที่เขาสามารถดำเนินการแบบในอดีต ในขณะที่อีกกลุ่มที่ไม่ใช่นักการเมืองทั้งหมดแต่เป็นประชาชนทั่วไปจำนวนหนึ่งที่ต้องการจำกัดเนื้อที่ของนักการเมืองเก่า ๆ ที่สร้างปัญหาให้ประเทศทั้งการฉ้อฉล คอรัปชั่น นำประเทศไปก้นเหวจนเกือบเกิดสงครามกลางเมือง

3. การลงประชามติครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มที่ต้องการให้ทุกอย่างกลับสู่อดีตหรือต้องการรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งมองว่าดีที่สุด กล่าวคือ กลุ่มนักการเมืองเก่าที่ได้ประโยชน์จากอดีตดังกล่าวกับกลุ่มที่พอใจกับระบบการเมืองปัจจุบันที่มีเสถียรภาพและต้องการให้อนาคตไม่แตกต่างจากปัจจุบันมากนัก ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นหลักประกันว่าเศรษฐกิจการเมืองในอนาคตจะเป็นทิศทางต่อเนื่องกับปัจจุบัน

4. การลงประชามติส่วนหนึ่งเป็นการที่ประชาชนมาลงคะแนนเสียงวางใจหรือไม่วางใจรัฐบาลปัจจุบัน ผู้ที่มาลงคะแนนส่วนมากไม่อ่านรัฐธรรมนูญ หรือถ้าอ่านก็อ่านไม่ครบ หรืออ่านไม่รู้เรื่อง การตัดสินใจของคนส่วนมากจึงอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลปัจจุบัน

ดังนั้น การตอบรับรัฐธรรมนูญส่วนหนึ่งจึงเป็นภาพฉายการไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้นั่นเอง การรับร่างรัฐธรรมนูญในคะแนนเสียงที่มากนั้นอย่างน้อยเป็นการลบข้อครหาที่ว่า ขาดความชอบธรรม เพราะมีการลงคะแนนเสียงเกินครึ่ง ถึงแม้ว่าบางคนอาจมองว่าต้องถึง 70-80% (กลุ่มเหล่านี้คือคนที่คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญอย่างหัวชนฝาเพราะไม่เห็นความชอบธรรมไม่ว่าจำนวนคนจะมาลงคะแนนมากมายเท่าไหร่ก็ตาม) การยอมรับร่างรัฐธรรมนูญที่มีคนเห็นด้วยเป็นจำนวนมากนับว่ามีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเมืองระดับหนึ่ง แม้แรงกระเพื่อมจะยังไม่หายไปก็ตาม อย่างน้อยก็แสดงว่า คนกลุ่มหนึ่งต้องการให้การเมืองมีเสถียรภาพภายใต้ข้อจำกัดเรื่องการแสดงออกของสิทธิของปัจเจกบุคคลในระดับหนึ่งก็ตาม

การยอมรับร่างรัฐธรรมนูญจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ แนวนโยบายรัฐบาลปัจจุบันสามารถดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในปีนี้และปีหน้า ดังนั้นการยอมรับร่างรัฐธรรมนูญก็มีส่วนช่วยแสดงออกถึงการยอมรับแนวนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

แต่ปรากฏการณ์ที่สำคัญและไม่เคยเกิดมาก่อนนั่นคือ การยอมรับร่างรัฐธรรมนูญเท่ากับการยอมรับที่จะให้ประเทศไทยมีทิศทางเศรษฐกิจระยะยาว กล่าวคือ การยอมรับทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศทำมาก่อน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ แต่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่ปล่อยให้เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงโดยขาดทิศทางระยะยาวเป็นตัวกำหนด

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้ไม่สามารถขจัดข้อขัดแย้งและนำไปสู่การปรองดองอย่างเต็มที่ แต่อย่างน้อย มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวไปจนเกิดความการเผชิญหน้าที่ใช้ความรุนแรงจนอาจเป็นสงครามกลางเมือง (ดังที่เกิดขึ้นใน 3-4 ปีที่แล้ว)ร่างรัฐธรรมนูญฉบับจะช่วยปิดกั้นไม่ให้พรรคใดพรรคหนึ่งสามารถได้คะแนนเสียงจนกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมากอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อว่า แม้จะมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่รัฐบาลจะสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ระดับหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะนำไปสู่โหมดของการเลือกตั้งในปลายปี 2560

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

“เห็บสยามโมเดล”

เห็บสยาม โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

เมื่อวานนี้ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงรูปแบบโมเดล ที่เรียกว่า เห็บสยามแนวคิดดังกล่าวคือ

เห็บสยามโมเดลคือเติบโตไปกับประเทศต่างๆ แต่ไม่ทรุดตัวไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ คือเราจะไปเกาะประเทศที่โตดี เช่น จีน อินเดีย หรือแอฟริกาใต้ หากประเทศเหล่านี้โตเราจะโตตามไปด้วย กินจนเราอ้วนแต่เมื่อเกิดเศรษฐกิจขาลง เราจะย้ายไปโตกับประเทศอื่นแทน คือเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับทุกประเทศ ไม่ใช่เป็นคู่แข่ง” (มติชน, 2 สิงหาคม 2559)

จริง ๆ แล้ว โมเดลนี้ไม่สามารถเกิดเป็นแนวนโยบายได้ เพราะมีปัญหาและจุดอ่อนเยอะมาก กล่าวคือ

ประการที่ 1 ประเทศต่าง ๆ ที่เราบอกว่าเติบโตเร็วทุกประเทศในโลกมีลักษณะคล้ายกันคือ ถึงจุด ๆ หนึ่งจะมีปัญหาเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกามีปัญหาซับไพร์ม (Subprime) สหภาพยุโรปมีปัญหาวิกฤตเงินยูโร ญี่ปุ่นมีปัญหาการขยายตัวในอัตราต่ำเป็นเวลานาน จีนมีปัญหาเติบโตต่ำติดต่อกัน 5 ปี จาก 10% หรือ 6.8% และมีแนวโน้มลดลงอีก

คำถามคือ ถ้าเราไปเกาะติดกับประเทศเหล่านี้ ความผูกพันจะแนบแน่น การที่เราจะถอนตัวออกตอนเศรษฐกิจตกต่ำนั้นไม่ทันแน่นอน ยกเว้นเราจะทำนายได้อย่างแม่นยำ แต่ความผูกพันทางเศรษฐกิจเป็นของเอกชน ต่อให้รัฐทำนายได้แม่นยำ เอกชนบางแห่งอาจไม่เชื่อ หรือถ้าเชื่อ ในแง่รูปธรรมทำได้ยากมาก เพราะการไปลงทุนมีโครงสร้างทางการค้านั้นเหมือนคนที่แต่งงานกัน เวลาแยกกันนั้นไม่ง่ายเลย ข้อสำคัญคือ การทำนายล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ยาก แม้ทำได้ พ่อค้านักธุรกิจอาจจะไม่เชื่อ หรือถ้าเชื่อก็ยากต่อการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ดำเนินไปแล้ว

ประการที่ 2 การผูกพันกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน อินเดีย แอฟริกา หรือ กลุ่ม CLMV มันไม่ใช่โมเดล แต่เป็นเทรนด์จากโลกาภิวัตน์

ตัวอย่างเช่น เมื่ออินเดียเปิดเสรีปี 1991 โดยอัตโนมัติ เอกชนก็จะไปแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในอินเดีย ตัวอย่างที่ชัดเจนอีกตัวอย่างคือ พม่า เมื่อพม่าเปิดประเทศ รัฐบาลไม่จำเป็นต้องส่งเสริม เพราะเอกชนไปก่อนรัฐบาล รัฐบาลค่อยมาส่งเสริมทีหลัง ในกรณีของกลุ่ม CLMV การพัฒนาการค้าเสรี AFTA และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยอัตโนมัติ ธุรกิจในการใช้แรงงานก็จะต้องย้ายฐานการผลิต เปลี่ยนกลยุทธ์ ถ้าเป็นสิ่งทอระดับล่างต้องย้ายไป CLMV ถ้าเป็นสิ่งทอระดับกลางมีมูลค่าเพิ่มค่อยทำในประเทศ

นอกจากนั้น CLMV ยังเป็นตลาดใหม่และผูกพันกับไทยทั้งกรอบ AEC และ GMS โดยอัตโนมัติ พ่อค้านักธุรกิจย่อมเห็นโอกาสทางการค้าทั้งการค้าชายแดนและการค้าในประเทศนั้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกัน เมื่อแอฟริกาบางประเทศเริ่มฟื้น ละตินอเมริกาบางประเทศเริ่มฟื้น นักธุรกิจจะเห็นช่องทาง เพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ต้องทำโมเดล มันเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลงและการรวมกลุ่ม ทันทีที่มี AFTA คุณสามารถเห็นได้เลยว่า การค้าไทยกับอาเซียนจะเพิ่มเป็นเท่าตัว หรืออย่างเช่นจีนมีนโยบายเพิ่มการลงทุน โดยอัตโนมัติก็ต้องดึงจีนมาลงทุนในไทยและขยายการลงทุนไปที่จีนมากขึ้น

ประการที่ 3 การเกาะประเทศเศรษฐกิจเติบโตหรือประเทศเศรษฐกิจไม่โตในข้อเท็จจริงไม่ใช่ของง่าย

สมมติว่า คุณหนีจากเศรษฐกิจอเมริกาเพราะมีปัญหาซับไพร์ม (Subprime) อีก 3 ปีต่อมา อเมริกาฟื้นตัว ถามว่า ในทางปฏิบัติ คุณจะเก่งถึงกับออกปั๊บและเข้าใหม่ได้ การลงทุนการค้าไม่ใช่การเล่นหุ้นที่จะเข้าออกได้ง่าย

ดังนั้นจากเหตุผลทั้ง 3 ประการ รูปแบบที่เสนอมาเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง จึงไม่น่าแปลกใจที่นายกรัฐมนตรีและนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก จะรีบออกมาเบรกทันที

นโยบายที่ถูกต้องของประเทศไม่ต้องเรียกว่า โมเดล แต่เป็นนโยบายที่เสริมสร้างการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ประการที่ 1 พัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับการแข่งขันของไทย

ประเทศไทยไม่ได้ทำได้ทุกเรื่อง ถ้าเกี่ยวกับแรงงานควรย้ายฐาน สิ่งที่ไทยทำได้คือ อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนและบริการเป้าหมายที่ตรงกันกับศักยภาพให้ชัดเจน ดังที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นระดับ Cluster แต่ควรเพิ่มมากขึ้น

ประการที่ 2 เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการแข่งขันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

เรากำลังอยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ที่เรียกว่า 3.5 ไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งหมายถึงอุตสาหกรรมไอที ไบโอเทคโนโลยี นาโน สังคมโลกเปลี่ยนแปลง ความต้องการสินค้าและบริการเปลี่ยน นโยบายของรัฐคือเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการบริการให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาสู่สินค้าและบริการเป้าหมาย

ประการที่ 3 เมื่อกำหนดเป้าหมายขณะนี้และในอนาคตแล้ว ต้องคบค้ากับทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่

กลุ่มใหม่คือ กลุ่มที่ไม่เคยค้า โลกกำลังอยู่ในโลกาภิวัตน์ กลุ่มละตินอเมริกา กลุ่มแอฟริกา กลุ่มยุโรปตะวันออก กลุ่มเหล่านี้กำลังเข้าสู่โลกภิวัตน์ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภยันตรายของไทย การหาโอกาสและการเตรียมพร้อมจึงมีความสำคัญมาก

สิ่งที่ต้องทำคือ กำหนดตลาดเป้าหมาย สินค้าเป้าหมายในแต่ละประเทศให้ชัดเจน รวมทั้งการลงทุนเป้าหมายด้วย

ในกรณีดังกล่าวจะช่วยป้องกันให้ไทยเมื่อถูกกระทบจากบางภูมิภาคจะถูกชดเชยจากอีกส่วนได้ แม้จะไม่สามารถชดเชยได้หมดเพราะทุกประเทศทั่วโลกต่างพึ่งพิงอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น เมื่อ 4 ประเทศนี้กระทบก็จะกระทบกันทั่วหน้า

แต่ถ้าเราทำอุตสาหกรรมที่ตรงกับเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร วิกฤตการเงินไม่ได้โยงโดยตรงกับอาหาร ผลกระทบจะมีน้อยกว่าหรืออาจจะมีผลทางบวกด้วยซ้ำ

เช่น วิกฤตปี 1997 อสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินย่ำแย่ แต่ธุรกิจมาม่าขายดี ในระดับการค้าและการลงทุนโลกก็เช่นกัน หากเรากระจายเป้าหมาย ถ้าเกิดวิกฤตจะทำให้เรามีแรงประคับประคองอยู่รอดได้

ผู้เขียนจึงเห็นว่า เห็บสยามโมเดลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ ทั้งในเชิงนโยบายและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ปัญหาและแนวโน้มประชาธิปไตยในโลก

lowest-Democracy-Index-Countries รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ภายหลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นปี 1989 นักวิชาการชั้นนำของโลกคือศาสตราจารย์ Francis Fukuyama ได้เขียนหนังสือซึ่งโด่งดังมากเล่มหนึ่งคือ “The End of History” (จุดจบประวัติศาสตร์) ในหนังสือเล่มนี้ Francis Fukuyama ได้ทำนายทิศทางของเศรษฐกิจและการเมืองโลกว่า

โลกจะเข้าสู่ยุคการขยายตัวของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมและการขยายตัวของระบบทุนนิยม

กล่าวอีกนัย Francis Fukuyama ได้ล้มล้างแนวคิดของ Karl Marx ที่ว่า จุดจบของประวัติศาสตร์คือชัยชนะของระบบคอมมิวนิสต์ การสิ้นสุดลงของสงครามเย็นหมายถึง ชัยชนะของค่านิยมแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมซึ่งเน้นสิทธิเสรีภาพ และการถ่วงดุล

แนวคิดและการทำนายของ Francis Fukuyama ก็เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องระดับหนึ่ง กล่าวคือ หลังสงครามเย็นปี 1989 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากเผด็จการไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือเผด็จการทหารมาสู่ระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งและเปลี่ยนจากระบบสังคมนิยมมาเป็นทุนนิยม

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของเศรษฐกิจการเมืองในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีปรากฏการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางที่นาย Francis Fukuyama ได้เคยวิเคราะห์ไว้

ในหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือเผด็จการทหาร แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเลือกตั้ง แต่ในทางความเป็นจริงนั้นมิได้มีลักษณะประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal Democracy) ตามที่นาย Francis Fukuyama ได้วิเคราะห์ไว้

ประเทศเหล่านี้อาจแยกวิเคราะห์ได้คือ กลุ่มยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะกลุ่ม Visegrad ซึ่งประกอบด้วย ประเทศโปแลนด์ สาธารณรัฐเชก สโลวาเกีย และฮังการี กำลังเปลี่ยนแปลงสู่ระบบอำนาจนิยมหรือเผด็จการมากขึ้น

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มประเทศในละตินอเมริกาซึ่งแม้จะมีการสลัดคราบเผด็จการทหารและมีการเลือกตั้ง แต่ก็กลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมาก แทนที่จะเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีการถ่วงดุลหรือที่เราเรียกว่า ประชาธิปไตยเสรีนิยม

ในกลุ่มที่ 2 อาจจะรวมประเทศไทยและอียิปต์อยู่ในนั้นก็ได้ซึ่งทั้ง 2 ประเทศนั้น การเลือกตั้งเป็นเพียงเครื่องมือที่นำไปสู่เผด็จการเสียงข้างมากของเอกชน ในกรณีของอียิปต์นั้นเปลี่ยนแปลงจากเผด็จการทหารมาเป็นเผด็จการเสียงข้างมากที่อิงศาสนา ในที่สุด 2 ประเทศจึงพบกับการรัฐประหารของทหารอีกครั้งหนึ่ง

กลุ่มที่ 3 จะมีลักษณะล้มล้างระบบเผด็จการทหารแต่ก็นำไปสู่การเกิดสงครามกลางเมือง เช่นในอิรัก ซีเรีย เป็นต้น

ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีประชาธิปไตยฝังรากลึกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศยุโรปตะวันตก ไม่ว่าจะเป็น เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สเปน และอื่น ๆ ปรากฏการณ์สำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือ

การขยายตัวของพรรคขวาจัดและซ้ายจัดซึ่งต่างก็มิได้ยึดอุดมการณ์ของประชาธิปไตยเสรีนิยม ในกรณีของฝรั่งเศสคือ พรรค Front National ซึ่งต่อต้านผู้อพยพและต่อต้านสหภาพยุโรป

ในกรณีของอังกฤษ แนวโน้มในการต่อต้านผู้อพยพและต่อต้านการรวมกลุ่มมีการขยายตัวขึ้นทำให้มีประชามติออกจากสหภาพยุโรป พรรคขวาจัดของอังกฤษที่กำลังมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นคือ พรรค United Kingdom for Independence

ในเยอรมนีก็เช่นกัน พรรคขวาจัดคือ พรรค Alternative für Deutschland ที่ต่อต้านผู้อพยพและต่อต้านสหภาพยุโรปก็มีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้พรรคขวาจัดในเนเธอร์แลนด์กับออสเตรียก็มีคะแนนเสียงเกือบตั้งรัฐบาลได้ ในกรณีของสเปน อิตาลีและกรีซ มีปรากฏการณ์พรรคซ้ายจัดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นซึ่งบางส่วนต่อต้านสหภาพยุโรป แต่บางส่วนจะมีแนวโน้มมาทางด้านสังคมนิยมและต่อต้านทุนนิยม

ปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาก็แสดงออกถึงทิศทางดังกล่าว กล่าวคือ พลังขวาจัดได้คะแนนนิยมจนเป็นตัวแทนพรรค Republican ความนิยมต่อ Donald Trump มาจากนโยบายต่อต้านการลี้ภัย เน้น Law and order และต่อต้านการค้าเสรี

ในขณะที่ฝั่งพรรค Democrats ปรากการณ์ของนาย Bernie Sanders ซึ่งเน้นนโยบายสังคมนิยมและต่อต้านทุนนิยมโดยเฉพาะ Wall street แม้นาย Bernie Sanders จะแพ้ Hillary Clinton ในการเป็นตัวแทนพรรค Democrats แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้พรรค Democrats ต้องปรับนโยบายมาทางซ้ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายเรียนฟรี นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 15 เหรียญสหรัฐฯ ต่อชั่วโมง และอื่น ๆ

ซึ่งถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้ แนวคิดของ Donald Trump และ Bernie Sanders จะไม่มีพื้นที่ในอเมริกาเลย สังคมการเมืองอเมริกากำลังมีทิศทางไปสู่การเป็นขวาจัดหรือซ้ายจัดอย่างไม่เคยมีมาก่อน

ปรากฏการณ์ที่กล่าวถึงทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า ในยุคหลังสงครามเย็น (Post cold war) โลกมิได้ขยายตัวไปสู่ระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมและทุนนิยมตามที่นาย Francis Fukuyama ได้พยากรณ์ไว้

ในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากเผด็จการทหาร เผด็จการคอมมิวนิสต์มาเป็นเผด็จการเสียงข้างมาก ซึ่งนาย Fareed Zakaria เรียกระบบนี้ว่า “Illiberal Democracy” (ประชาธิปไตยที่ไม่เสรีนิยม) ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมและทุนนิยมกำลังเผชิญกับอุปสรรคและอันตรายและนับวันแนวโน้มดังกล่าวก็จะทวีความรุนแรงและขยายวงมากขึ้น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทิศทางดังกล่าวเกิดจาก

ประการที่ 1 การที่จะให้ประชาธิปไตยเสรีนิยมมีการฝังรากลึกได้นั้น ประชาสังคม (Civil society) ต้องมีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมแห่งความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่มีการถ่วงดุลได้ดีพอ สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก ความจริงมีวัฒนธรรมดังกล่าว แต่ 2 กลุ่มประเทศกำลังเผชิญกับปัจจัยด้านอื่นที่กำลังบั่นทอนความเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมและทุนนิยม

ประการที่ 2 วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอเมริกาปี 2008 และในยุโรปปี 2012 ทำให้ความชอบธรรมของระบบทุนนิยมเริ่มสั่นคลอน ในสังคมดังกล่าว ระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมไม่ได้ช่วยในด้านการกระจายรายได้ ฉะนั้นในอังกฤษ คนระดับล่างถึงกลางจะได้ผลกระทบมากเป็นพิเศษ จะเห็นว่า การว่างงานโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปสูงกว่า 10% บางประเทศกว่า 20% ก็มี เช่น กรีซและสเปน

ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากธนาคารพาณิชย์และตลาดการเงิน ในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลก็นำเงินภาษีของประชาชนไปช่วยรักษาเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ไว้เพื่อป้องปรามวิกฤติ ประเด็นดังกล่าวจึงทำให้ประชาชนเริ่มไม่พอใจรัฐบาลที่มาจากพรรคซ้ายกลางขวากลางที่ครองอำนาจมาตลอด ไม่พอใจ Wall Street ไม่พอใจทุนนิยม และหันไปสนใจสังคมนิยมมากขึ้น

ประการที่ 3 ปัญหาของผู้ก่อการร้าย โดยเฉพาะปัญหาการลี้ภัยในยุโรปและบางส่วนในสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดประเด็นเรื่องความไม่ปลอดภัยและการเกลียดชังผู้ลี้ภัย เพราะฉะนั้นการเกิดปัญหาการก่อการร้ายรายวันในยุโรปยิ่งเพิ่มกระแสการต่อต้านการลี้ภัยมากขึ้น ในกรณีของอเมริกา ปัญหานี้จะเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของชาวเม็กซิกันและมุสลิม ซึ่งต่างเข้าไปแย่งอาชีพและได้สวัสดิการเหมือนเจ้าของประเทศโดยเงินภาษีของเจ้าของประเทศ ความไม่พอใจของประชาชนจึงนำไปสู่ความต้องการให้มีการใช้ Law and order ให้เอาจริงเอาจังกับการย้ายถิ่นฐาน

ประการที่ 4 การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีทำให้คนตกงาน โดยเฉพาะในอเมริกา การทำ NAFTA หรือ TPP ทำให้ถูกโจมตีโดยคนผิวขาวระดับล่างและไม่เห็นด้วยกับการทำข้อตกลงดังกล่าว

ประการที่ 5 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั้งในยุโรปและอเมริกาซึ่งประกอบด้วยคนต่างชาติที่ไปตั้งรกรากในอเมริกาและยุโรป ซึ่งอยู่ในระดับล่างกลาง พอเริ่มมีสิทธิมีเสียงก็เรียกร้องสวัสดิการมากขึ้น ทำให้เกิดกระแสซ้ายจัด

ประชาธิปไตยเสรีนิยมกำลังเผชิญปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทิศทางประชาธิปไตยและทุนนิยมจึงมิได้ดำเนินไปตามที่นาย Francis Fukuyama ได้พยากรณ์ไว้ และนับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และเริ่มตั้งคำถามถึงความอยู่รอดของประชาธิปไตยเสรีนิยมและทุนนิยมในยุคหลังสงครามเย็น (Post cold war)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สิ่งที่เกิดขึ้นใน “ตุรกี” กับคำถามที่ว่า ทำไมบางประเทศถึง “ล้มเหลว”

gty_turkey_coup_01_jc_160721_16x9_992 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ การรัฐประหารที่ล้มเหลวของประเทศตุรกีและนำไปสู่การจับกุมคนกว่า 60,000 คน

ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งข้าราชการ ทหาร อัยการ ผู้พิพากษา ครูอาจารย์ และอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการล้างบางคนที่รัฐบาลคิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือกลุ่ม Gulen ซึ่งก็คือกลุ่มที่ผูกพันกับอิหม่าม Fethullah Gulen ซึ่งพำนักอยู่ในอเมริกา

สิ่งที่จะเป็นประเด็นในการวิเคราะห์วันนี้จะไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองของตุรกีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตุรกีครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า

ทำไมประเทศตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมสายกลางและมีความเจริญในระดับหนึ่ง อีกทั้งในช่วงก่อนหน้านี้ เศรษฐกิจก็มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากยุคที่มีการเลือกตั้งในปี 2003 อันเป็นผลให้นาย Erdogan ผู้นำพรรค AKP ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะขึ้นเป็นประธานาธิบดี เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญของตุรกีมีการกำหนดวาระการเป็นนายกรัฐมนตรี

คำถามคือ ประเทศที่มีท่าทีว่าจะดีอย่างตุรกีทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทำไมเกิดปัญหาความแตกแยกอย่างมากอันนำมาซึ่งปัญหาทางด้านเสถียรภาพทางการเมืองและปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม

สิ่งที่เกิดขึ้นในตุรกีนั้นทำให้เกิดประเด็นคำถามว่า ทำไมบางประเทศถึงล้มเหลว

ตุรกีในวันนี้ก็เช่นเดียวกับหลายประเทศในโลกที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถที่จะรักษาเสถียรภาพและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว

ในโลกนี้มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน (เกิน 100 ปี)

สิ่งที่เกิดขึ้นในตุรกีวันนี้จึงเหมือนกับประเทศที่ล้มเหลวทั่วไปที่มีให้เห็นมากมายทุกทวีปทั้งละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์)

คำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวนั้นจะโยงไปสู่หนังสือที่มีชื่อว่า “Why Nations fail” เขียนโดย Daron Acemoglu และ James Robinson ในหนังสือเล่มนี้ได้มีการวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของประเทศต่างๆ ทั่วโลกและทั่วภูมิภาค

โดยเหตุผลคือ ปัญหาทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเมืองมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ แม้ว่าทั้ง 2 ประเด็นจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ตาม

ประเด็นทางการเมืองที่ทำให้ประเทศล้มเหลวคือ สถาบันทางการเมือง (Political Institution) โดยสถาบันทางการเมืองในโลกนี้มีอยู่ 2 แบบ

ประเภทแรก เรียกว่า Extractive Institutions ซึ่งหมายถึงสถาบันทางการเมืองที่มีกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม (Elite) ปกครองประเทศและขูดรีดเอาทรัพยากรของคนอื่นหรือของประชาชนไปเป็นของตนเอง

ประเทศที่ล้มเหลวทุกแห่งในโลกจะสามารถอธิบายได้ด้วยรูปแบบของสถาบันทางการเมืองแบบ Extractive Institutions ทั้งนี้ถ้าระบบสถาบันทางการเมืองดังกล่าวเกิดช่องว่างให้กับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยกลุ่มเดียว คนกลุ่มนี้จะทำให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนและไม่มีนวัตกรรม

พูดง่ายๆ คือ คนกลุ่มนี้ Ruling elite จะมีความกลัวกับกระบวนการที่นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังอย่าง Joseph Schumpeter เรียกว่า Creative Destruction หรือ การทำลายอย่างสร้างสรรค์

กล่าวคือ เป็นการทำลายระบบของคนกลุ่มน้อยที่เห็นแก่ตัวและสร้างระบบใหม่ที่กระจายรายได้และดีกว่า สถาบันทางการเมืองแบบ Extractive Institutions ในบางกรณีอาจสร้างความเจริญให้กับประเทศโดยทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ยั่งยืน

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ สหภาพโซเวียตในสมัยของสตาลิน และในจีนทุกวันนี้ แม้จะมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี จีนในวันนี้ยังเป็นระบบ Extractive Institutions เนื่องจากเป็นระบบการเมืองที่ผูกขาดโดยคนกลุ่มเดียว ซึ่งลักษณะทางการเมืองแบบนี้จะไม่เกิดเสถียรภาพที่มั่นคงยืนยาว

สถาบันทางการเมืองแบบ Extractive Institutions นี้ บ่อยครั้งผู้นำจะมาจากการเลือกตั้ง แต่เมื่อขึ้นมาได้แล้ว แทนที่จะมีการบริหารในลักษณะที่มีการแจกจ่ายให้ทั่วถึง (Distribution) แต่ดำเนินการในลักษณะสร้างฐานเสียงหรือเป็นประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ผู้นำประเภทนี้จะใช้นโยบายประชานิยม (Populism) เพื่อขึ้นสู่อำนาจและรักษาอำนาจให้นานที่สุด ตัวอย่างจะพบได้ในละตินอเมริกา เช่น เวเนซุเอลา บราซิล อาร์เจนตินา ในแอฟริกาจำนวนมากรวมทั้งซิมบับเว

ประเทศไทยในอดีตก็มีลักษณะแบบเดียวกัน ในกรณีของตุรกีจึงจัดอยู่ในลักษณะเดียวกันกับที่ได้พูดถึง กล่าวคือ แม้ผู้นำจะมาจากการเลือกตั้ง แต่สถาบันทางการเมืองก็มีลักษณะ Extractive Institutions ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการผูกขาดจากกลุ่มหนึ่งไปหากลุ่มหนึ่งเท่านั้น

ประเทศที่ประสบความสำเร็จซึ่งมีจำนวนน้อยจะมีลักษณะ Inclusive Institutions ซึ่งหมายถึงเป็นระบบการเมืองที่มีการถ่วงดุล มีการให้สิทธิเสรีภาพ มีประชาสังคมเข้มแข็ง ไม่มีการผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นอกจากนี้ Inclusive Institutions ยังหมายถึง ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง ในบริบทดังกล่าว ระบบการเมืองและเศรษฐกิจจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นระบบการเมืองที่มีการเคารพนิติรัฐ ส่งเสริมการลงทุนของเอกชน และส่งเสริมการริเริ่ม มีโครงสร้างทางการเมืองที่ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง กลุ่มประเทศเหล่านี้จะสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจตลอดจนความรุ่งเรืองเป็น 100 ปี เช่น อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศในเอเชียที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ Extractive Institutions มาเป็น Inclusive Institutions ประเทศเหล่านี้คือ เกาหลีใต้ และไต้หวัน

ในกรณีของสิงคโปร์ แม้จะมีปัญหาเรื่องอำนาจนิยมแต่ก็เป็น Inclusive Institutions เพราะเป็นสถาบันทางการเมืองซึ่งผู้นำไม่โกงและสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีการแจกจ่าย

ทั้งนี้สองประเทศที่สามารถอธิบายความแตกต่างได้ดีที่สุดคือ เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งเริ่มต้นพร้อมกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่มีความแตกต่างกันแบบหน้ามือหลังมือ ซึ่งมีความแตกต่างกันคือ ระบบคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือเป็น Extractive Institutions และระบบประชาธิปไตยของเกาหลีใต้เป็น Inclusive Institutions

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทยหรือรัฐธรรมนูญในอนาคตของไทยจะสามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญ มีเสถียรภาพทางการเมืองและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้นั้น จะต้องมีลักษณะสร้างสถาบันทางการเมืองแบบ Inclusive Institutions

กล่าวคือ เป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาขูดรีดโดยอาศัยกลไกการเลือกตั้งเป็นข้ออ้าง การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ภาคประชาสังคมต้องเข้มแข็ง ซึ่งเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาและสื่อมวลชนนั่นเอง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

“ประเทศไทย” กับผลพวงจากการขยายตัวการท่องเที่ยวของโลก

1รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

เมื่อ 2 – 3 วันที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการรายงานถึงสภาวการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ (Inbound Tourism) ในปีที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 29 ล้านคน โดยคาดว่า ในปีนี้ แนวโน้มของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะมาไทยเพิ่มเป็น 34 ล้านคน และในปี 2017 จะเพิ่มเป็น 36 ล้านคน โดยทั้งนี้ รายได้ที่คิดเป็นตัวเงินจากการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวต่างประเทศในไทยอยู่ที่ 1.89 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.82% คิดเป็นรายได้ต่อ GDP ประมาณ 13% ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถ้าพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่จัดทำโดยองค์การการท่องเที่ยวโลกของสหประชาชาติในปีล่าสุดที่ออกมาคือปี 2014 นั้น จำนวนนักท่องเที่ยวโลกเท่ากับ 1.133 พันล้านคน เพิ่มขึ้น 4.3% โดยทั้งนี้ ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด 10 อันดับแรกของโลกคือ 1. ฝรั่งเศส 83.7 ล้านคน 2. สหรัฐอเมริกา 74.8 ล้านคน 3. สเปน 65 ล้านคน 4. จีน 55.6 ล้านคน 5. อิตาลี 48.6 ล้านคน 6. ตุรกี 39.8 ล้านคน 7. เยอรมนี 33 ล้านคน 8. อังกฤษ 32.6 ล้านคน 9. รัสเซีย 29.8 ล้านคน และ 10. เม็กซิโก 29.1 ล้านคน จากภาพรวมนี้ เราจะเห็นว่า ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดอยู่ในทวีปยุโรปซึ่งติดอันดับ 7 ประเทศ อเมริกาเหนือ 2 ประเทศ และเอเชียมีประเทศเดียวคือจีน

2

แต่ถ้าพิจารณาจากรายได้จะเห็นได้ว่าในปี 2014 รายได้รวมของการท่องเที่ยว (Inbound Tourism) ของทั้งโลกเท่ากับ 1.245 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.7% โดย 10 อันดับแรกที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดประกอบด้วย 1. สหรัฐอเมริกา 177.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 2. สเปน 65.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 3. จีน 56.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 4.ฝรั่งเศส 55.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 5. มาเก๊า 50.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 6. อิตาลี 45.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 7. อังกฤษ 45.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 8. เยอรมนี 43.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 9. ไทย 38.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 10. ฮ่องกง 38.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

3

จากภาพรวมของรายได้จะเห็นว่า ประเทศในเอเชียมี 3 ประเทศที่ติดอันดับรายได้จากการท่องเที่ยว Top 10 ของโลก ซึ่งถ้าเทียบกับบทวิเคราะห์ของจำนวนนักท่องเที่ยวแล้ว จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในเอเชียสูงขึ้นโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ในยุโรป โดยเฉพาะประเทศไทยที่ติดอันดับ Top 10 ด้วย

ในรายงานล่าสุดของสหประชาชาติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของโลกนั้นจะพบว่า รายจ่ายในด้านการท่องเที่ยวสูงสุด 10 อันดับแรกคือ 1.จีน 2. สหรัฐอเมริกา 3.เยอรมนี 4. อังกฤษ 5. รัสเซีย 6. ฝรั่งเศส 7. แคนาดา 8. อิตาลี 9. ออสเตรเลีย และ 10 บราซิล โดยเฉพาะจีนนั้นในปี 2014 มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง 164.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 27% ซึ่งถือเป็นอัตราที่เพิ่มสูงสุด รองลงมาที่เพิ่มสูงคือรัสเซียที่เพิ่ม 13.7%

จากรายงานของสหประชาชาติซึ่งเริ่มมีการทำบทวิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวของการท่องเที่ยวจนถึงปี 2030 นั้น (โดยใช้ปีฐานคือปี 2010) บทสรุปก็คือ จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นปีละ 3.3% ระหว่างปี 2010-2030 ถ้าคิดเป็นจำนวนจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 43 ล้านคนต่อปี เทียบกับเฉลี่ย 28 ล้านคนต่อปีระหว่างปี 1995-2010 ดังนั้นจึงเป็นที่คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2020 จะสูงถึง 1.4 พันล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 พันล้านคนในปี 2030

ในรายงานดังกล่าวมีการวิเคราะห์ว่า นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ประเทศเกิดใหม่มากกว่าไปเที่ยวประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเกิดใหม่ซึ่งประกอบด้วย เอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรปกลางและตะวันออก ตะวันออกกลางและแอฟริกา จะเพิ่มจำนวนจาก 2.2% ต่อปีเป็น 4.4% ต่อปี และในปี 2030 สัดส่วนของนักท่องเที่ยวในโลกจะอยู่ที่ประเทศเกิดใหม่ 57% (เทียบกับ 30% ในปี 1980)

ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวไปมากที่สุดคือ เอเชียและแปซิฟิก เพิ่มจาก 331 ล้านคน เป็น 535 ล้านคนในปี 2030 หรือเพิ่ม 4.9% ต่อปี โดยภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกจะมีสัดส่วนเท่ากับ 30% ของนักท่องเที่ยวโลกในปี 2030 เทียบกับ 22% ในปี 2014

จากสถิติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเอเชียจะกลายเป็นภาคพื้นที่ขยายตัวสูงในด้านการท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะการขยายตัวของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการรวมกลุ่มซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

โดยเฉพาะในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ประเทศไทยนั้นถือว่ามีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรม อาหาร สถานที่ตั้ง ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งอำนวยความสะดวก

และเมื่อไม่นานมานี้ เชียงใหม่ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชอบเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่สิ่งที่เสียเปรียบคือ การจราจรติดขัดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ขนส่งมวลชนไม่เพียงพอ ข้อมูลไม่เพียงพอ และมีปัญหาการเชื่อมต่อคมนาคมในประเทศกับประเทศใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำ ทางบก หรือทางทะเล ซึ่งถ้าหากว่าได้รับการดูแลและพัฒนารวมถึงมีข้อมูลแล้ว ประเทศไทยจะอยู่ในฐานะประเทศที่ได้รับผลพวงซึ่งกระทบจากการขยายตัวการท่องเที่ยวของโลก โดยเฉพาะในเอเชียอย่างมากในอนาคต

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

โลกาภิวัตน์กับการต่อต้านโลกาภิวัตน์

globalizationรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

โลกาภิวัตน์กับการต่อต้านโลกาภิวัตน์ (Globalization vs. Anti-Globalization)

ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าเกิดการขยายตัวของการก่อการร้ายในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป แอฟริกา และเอเชีย โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เมืองดากา ประเทศบังคลาเทศ โดยมีการวางระเบิดร้านอาหารสเปนในเขตธุรกิจซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

การก่อการร้ายดังกล่าวถ้าวิเคราะห์ลึก ๆ แล้ว ถือเป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึ้นในกรอบของ การต่อต้านโลกาภิวัตน์ (Anti-Globalization)” ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้มิใช่เกิดเฉพาะการขยายตัวการก่อการร้ายเท่านั้น แต่ยังปรากฏตัวในรูปของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 20-30 ปีนี้ หรือที่เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)”

โลกาภิวัตน์ถือเป็นปรากฏการณ์ของการขยายตัวไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก การขยายตัวอาจหมายถึงสิ่งที่จับต้องได้ เช่น การขยายตัวของสินค้าและคน ตลอดจนครอบคลุมการบริการต่างๆ

โลกาภิวัตน์ยังหมายถึงการแผ่ของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ โดยเฉพาะค่านิยม การขยายตัวของโลกาภิวัตน์ในระยะแรกเป็นการขยายตัวของค่านิยมตะวันตกไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมและการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

ดังจะเห็นว่า หลังสงครามเย็น ค.ศ. 1989 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเผด็จการเป็นประชาธิปไตย เปลี่ยนจากระบบสังคมนิยมเป็นระบบทุนนิยม ประเทศเผด็จการคอมมิวนิสต์ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองมีเพียง 2 ประเทศคือ คิวบาและเกาหลีเหนือ

ทั้งนี้ ประเทศจีน ลาว และเวียดนาม แม้ทุกวันนี้จะรักษาระบบคอมมิวนิสต์ทางการเมืองภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ แต่ก็พัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมควบคู่สังคมนิยม

การขยายตัวของค่านิยมดังกล่าวกระทบกับสังคมทั่วโลก ในส่วนสังคมที่ยึดค่านิยมของตัวเองอย่างรุนแรงก็เกิดการต่อต้าน สังคมดังกล่าวคือสังคมมุสลิม

กลุ่มมุสลิมมี 2 กลุ่ม กลุ่มที่ปรับตัวเข้ากับโลกาภิวัตน์คือมุสลิมสายกลาง ส่วนมุสลิมหัวรุนแรงก็กลายเป็นกลุ่มก่อการร้าย โดยเริ่มจากเหตุการณ์ 9/11 ในวันที่ 11 กันยายน 2001 โดยกลุ่มอัลกออิดะห์ของบินลาเดนจนมาถึงกลุ่ม ISIS ที่ถึงขั้นยึดครองส่วนหนึ่งของอิรักและซีเรียให้กลายมาเป็นพื้นที่ของ ISIS (Islamic State)

การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นซึ่งเริ่มตั้งแต่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ความจริงคือภาพฉายของการต่อต้านโลกาภิวัตน์ เป็นการต่อต้านการขยายตัวของค่านิยมตะวันตก

ซึ่งในอดีตเมื่อกว่าพันปีที่แล้วก็มีลักษณะของการปะทะกันของค่านิยมคริสต์และอิสลาม หรือที่รู้จักกันในนาม สงครามครูเสดซึ่งศาสตราจารย์Huntington ได้เขียนหนังสือเรื่อง การปะทะกันทางอารยธรรม (The Clash of Civilizations) เมื่อ 20 ปีที่แล้ว

เนื้อหาหรือแนวคิดถูกนำมาปรับใช้กับยุคการก่อการร้ายได้อย่างดี การก่อการร้ายจึงเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาเอกลักษณ์ความเก่าแก่ของศาสนาอิสลาม โดยกลุ่มหัวรุนแรงต้องการสังคมอิสลามแบบดั้งเดิม ต้องการให้ผู้หญิงปิดหน้า ไม่ต้องการประชาธิปไตย ต้องการสังคมอิสลามแบบเก่า อย่างไรก็ตาม สงครามครูเสดนั้นเกิดขึ้นในยุคสังคมเกษตร การต่อสู้ระหว่างคริสต์และอิสลามจึงสูสีกันมาก ผลัดกันแพ้ชนะ

แต่ตอนนี้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 หรือยุค IT เป็นยุคที่อารยธรรมตะวันตกกำลังครอบครองโลก อิสลามที่เป็นกลุ่มหัวรุนแรงจึงใช้วิธีต่อสู้แบบยอมตายพลีชีพและใช้กรอบวิธีการของ IT มาผสมผสานด้วยการใช้เครื่องบินโจมตีตึก World trade และการใช้ระเบิดพลีชีพ

กลุ่มก่อการร้ายนี้ประกอบด้วย กลุ่มอัลกออิดะห์ ISIS ตลอดจนกลุ่มที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่อาจผูกพันกับ 2 กลุ่มข้างต้นหรือไม่ผูกพันก็ได้ แต่ใช้ตัวอย่างของ ISIS ในกลายกรณีอาจจะเป็นแค่บุคคลที่อยู่ในประเทศตะวันตกและไม่พอใจประเทศที่อยู่

กลุ่มเหล่านี้เรียกว่า Homegrown terrorist เช่น การก่อการร้ายในฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม เป้าหมายที่เหมือนกันของกลุ่มก่อการร้ายคือสัญลักษณ์ของอารยธรรมตะวันตก

ดังจะเห็นว่ามีการโจมตีในที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงละคร สนามบิน ริมชายหาดที่มีคนมากมาย โดยต้องการสร้างความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอันเป็นการบั่นทอนเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ การก่อการร้ายนับวันจะมีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นภาพฉายของการต่อต้านโลกาภิวัตน์และเป็นภาพฉายของการปะทะทางอารยธรรม

โลกาภิวัตน์ยังนำมาซึ่งการขยายตัวของระบบทุนนิยมไปสู่ทุกจุดของโลก นำมาซึ่งด้านลบซึ่งเรียกว่า ทุนนิยมสามานย์จึงปรากฏแรงต่อต้านทุนนิยมสามานย์ในรูปแบบต่าง ๆ

ทุนนิยมสามานย์ หมายถึง การขยายตัวของทุนนิยมในด้านลบ ส่งผลให้เกิดการใช้แรงงานเด็กและผู้หญิง และนำไปสู่การใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ จึงไม่น่าแปลกใจว่ามีกระแสต่อต้านลักษณะดังกล่าว

ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของอเมริกาซึ่งมีชัยชนะเหนือคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นด้วยระบบประชาธิปไตย ค่านิยมประชาธิปไตยและค่านิยมการเคารพสิทธิมนุษยชนจึงกลายเป็นเครื่องมือและอาวุธ (Soft power) ที่อเมริกาใช้เพื่อถ่วงดุลประเทศอื่น เช่น จีนและรัสเซีย

อีกทั้งเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าจึงไม่น่าแปลกใจว่า อเมริกาใช้ Trafficking in Persons (TIP) Report มาเล่นงานประเทศต่าง ๆ ในด้านการค้ามนุษย์ ซึ่งไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของการถูกเล่นงาน โดยถูกปรับเป็น Tier 3 เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก่อนจะปรับขึ้นเป็น Tier 2 เฝ้าระวัง และสหภาพยุโรปก็ใช้ปัญหาเรื่องประมงเล่นงานไทยเช่นเดียวกัน

การขยายตัวของทุนนิยมสามานย์ยังขยายตัวมาสู่การคอรัปชั่น ทำให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง หลังวิกฤตดังกล่าว IMF จึงบังคับไทยและประเทศอื่น ๆ ที่ขอความช่วยเหลือต้องใช้หลักการธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอรัปชั่น ดังที่เห็นในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมา

การขยายตัวของทุนนิยมในด้านลบยังนำมาสู่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาโลกร้อน การต่อต้านทุนนิยมในด้านลบจึงกลายเป็นการต่อต้านโลกาภิวัตน์ในรูปของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการปรากฏของ NGO ที่ออกมาปกป้องสภาพแวดล้อมซึ่งแตกหน่อไปทั่วทุกสังคมโลก

ในระดับจุลภาค การต่อต้านโลกาภิวัตน์ หมายถึง การปะทะกันทางด้านค่านิยมโลกาภิวัตน์ ในระยะต้นเป็นการขยายตัวของค่านิยมตะวันตก แต่เมื่อนาน ๆ เข้า คนในตะวันตกก็มาฝังรากลึกในสังคมตะวันออก เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนจึงได้ซึมซับค่านิยมตะวันออกและคนในตะวันออกก็เดินทางไปตะวันตกในกรอบของโลกาภิวัตน์ซึ่งเกิดการขยายตัวของค่านิยมตะวันออกไปสู่ทั่วโลก

เช่น การขยายตัวของแดจังกึม อาหารเกาหลี อาหารไทย มวยไทย สปา เกิดการผสมผสานของตะวันตกและตะวันออก เช่น สปาเก็ตตี้ใส่โหรพาและปลาเค็ม แม้กระทั่ง McDonald ก็ขายปาท่องโก๋และข้าวกะเพราไก่กรอบ

การขยายตัวของโลกาภิวัตน์ หมายถึง การขยายตัวของค่านิยมทันสมัย เช่น ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค (Starbucks) คนโบราณอาจจะเริ่มปรับตัวกินกาแฟสตาร์บั๊ค แต่ก็คิดถึงกาแฟโบราณ ดังนั้นจึงมีการปรากฏตัวของกาแฟโบราณ ชาโบราณ ก๋วยเตี๋ยวโบราณ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นร้านสมัยใหม่ขายทั้งลาเต้ (ทันสมัย) และกาแฟโบราณ ชาโบราณ ปาท่องโก๋ ซึ่งก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวบ้างแล้ว

การขยายตัวของโลกาภิวัตน์ได้ทำให้เกิดการขยายตัวของการต่อต้านโลกาภิวัตน์ ซึ่งถือเป็นการปะทะทางอารยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การก่อการร้าย การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การดูแลสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล จนถึงขั้นการขยายตัวของค่านิยมโบราณด้านอาหารการกิน ปรากฏการณ์ของการปะทะทางด้านอารยธรรมนี้ นักวิชาการบางคนเรียกว่า “Global Paradox” ซึ่งหมายถึงสองสิ่งที่ต่างกันแต่ไปด้วยกัน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เมื่ออังกฤษออกจากสหภาพยุโรป จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ภูมิภาคและต่อไทยอย่างไร

1รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ผลประชามติ ของอังกฤษออกมาในลักษณะที่คนส่วนใหญ่เลือกให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป โดยคะแนนสนับสนุนให้ออกจากสหภาพยุโรปมีคะแนน 17,410,742 คะแนน หรือ 51.9% ชนะ ฝ่ายสนับสนุนให้อยู่ต่อกับสหภาพยุโรปที่คะแนน 16,141,241 คะแนน หรือ 48.1%

ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่ออังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแล้วจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ภูมิภาคและต่อไทยอย่างไร

ผลระยะสั้นที่เห็นได้ชัดคือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตลาดหุ้น ราคาทองคำ โดยเฉพาะที่ถูกกระทบมากที่สุดในด้านตลาดหุ้นของสหภาพยุโรป

กล่าวคือ ในวันรุ่งขึ้นหลังจากการลงประชามติ ตลาดหุ้นฝรั่งเศสราคาลดลงถึง 8% ในกรณีค่าเงินปอนด์ก็มีความอ่อนแอลง เมื่อเทียบกับในปีที่อังกฤษต้องถอนตัวออกจาก Exchange Rate Mechanism (ERM)ในทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ตาม ผลในระยะกลางและระยะยาวยังไม่มีใครตอบได้

เหตุผลคือ อังกฤษเปรียบเหมือนเรือที่ออกจากท่าสู่ทะเลอันเวิ้งว้างและไม่รู้ว่าจะไปที่ใดหรือที่เรียกว่า Uncharted Direction สิ่งที่พอจะวิเคราะห์ได้คือสิ่งที่จะตามมาว่าคืออะไร ผลกระทบจะมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับภาพฉาย (Scenario) แต่สิ่งที่แน่นอนคือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจอังกฤษและสหภาพยุโรปที่จะกระทบเศรษฐกิจการเมืองโลกซึ่งจะกระทบมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาคนั้น ๆ

จากการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนำไปสู่การลาออกของนายเดวิด คาเมรอน และนำไปสู่การมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ พรรคอนุรักษ์นิยมจะเลือกหัวหน้าพรรคโดยคาดว่าจะจบภายในวันที่ 2 ตุลาคม ในการประชุมใหญ่ (Convention) ที่เมือง Birminghamอย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ (มีข่าวในทำนองว่าอาจจะดำเนินการให้เสร็จในวันที่ 9 กันยายน)

โดยขั้นตอนดังกล่าวคือ พรรคอนุรักษ์นิยมจะให้สมาชิกส่งจดหมายเสนอชื่อผู้ที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคทางไปรษณีย์ แล้ว shortlist ให้เหลือ 2 รายชื่อ แล้วจึงทำการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่ ในวันที่มีการประชุมใหญ่ (Convention) โดยคาดว่านายบอริส จอห์นสัน อาจจะชนะเพราะเป็นผู้นำไปสู่ Brexitแต่ก็อาจยังไม่แน่เพราะในพรรคมีแรงต้านไม่น้อย

ขั้นตอนต่อไป ผู้นำอังกฤษ (นายกรัฐมนตรีคนใหม่) ต้องแสดงเจตจำนงไปยังสหภาพยุโรปว่าจะขอแยกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปตามมาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน โดยตามมาตราดังกล่าวต้องเจรจาให้จบภายใน 2 ปี แต่อาจจะยืดต่อเวลาได้ถ้ามีความจำเป็น

เมื่อการเจรจาจบลงก็จะเป็นขั้นตอนการให้สัตยาบันของผู้นำสหภาพยุโรป 27 ประเทศ รัฐสภาอังกฤษ รัฐสภายุโรป ในการเจรจาจะมีความซับซ้อนและยากที่จะรู้ว่าจะจบลงอย่างไร

กล่าวคือ ขั้นแรก คือ รูปแบบการเจรจาของการออกจากสหภาพยุโรป

และขั้นที่ 2 คือ อังกฤษจะผูกพันกับสหภาพยุโรปในลักษณะใด หรืออาจจะมีการเอาทั้ง 2 ประเด็นทั้งการออกจากสหภาพยุโรปและการเข้าในรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่เข้าที่หารือพร้อมกันเลย

การออกจากสหภาพยุโรปนั้นหมายความว่าอังกฤษไม่ยอมรับการรวมกลุ่มอย่างลึกซึ้งถึงขั้นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่สิ่งที่อังกฤษต้องการคือ การรวมกุล่มให้เหลือแค่ในระดับเขตการค้าเสรีหรือระดับตลาดร่วมแบบเดียวกันกับประเทศนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองแน่นอน อังกฤษไม่สามารถลดระดับความสัมพันธ์ลงต่ำกว่าเขตการค้าเสรีได้กล่าวคือ ถ้าเช่นนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ในกรอบ WTO เท่านั้น

การเจรจาในอนาคตดังกล่าวไม่ใช่ของง่าย เช่น สมมติว่าอังกฤษจะขอเป็นตลาดร่วมซึ่งมีองค์ประกอบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีและการจ่ายเงินเข้ากองกลางของสหภาพยุโรป (Common Resource) ซึ่งเป็นเรื่องที่อังกฤษไม่ยอมรับเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อังกฤษต้องการออกจากสหภาพยุโรป

กล่าวคือ แรงงานโปแลนด์และสโลวาเกียเข้าไปทำงานในอังกฤษจำนวนมาก ซึ่งอังกฤษมองว่าเข้าไปแย่งงานคนของเขาและอังกฤษไม่ต้องการเสียภาษีเพื่อเลี้ยงดูคนของยุโรปตะวันออก เพราะฉะนั้นอังกฤษคงไม่ยอมรับในเงื่อนไขส่วนนี้ แต่ถ้าอังกฤษไม่ยอมรับ กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก (Visegrad) ได้แก่ โปแลนด์ เชกสโลวาเกีย และฮังการี ก็คงจะ veto ข้อตกลงกับอังกฤษ นี่เป็นตัวอย่างของปัญหาในการเจรจา

อีกตัวอย่างง่าย ๆ คือ เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มแบบเหนือชาติ (Supranational Union) กฎหมายที่ออกจากสหภาพยุโรปซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจจำนวนมากจะกลายเป็นกฎหมายภายในของอังกฤษ ซึ่งต้องมาพิจารณาว่า กฎหมายตัวไหนจะเลิกใช้ กฎหมายตัวไหนจะยังคงอยู่ แล้วเมื่ออังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแล้ว คนโปแลนด์ที่ทำงานอยู่ในอังกฤษต้องออกจากประเทศอังกฤษหรือไม่ หรือคนอังกฤษที่ไปทำงานในประเทศของสหภาพยุโรปต้องออกด้วยหรือไม่

อีกประเด็นที่สำคัญคือ Passporting กล่าวคือ สถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในอังกฤษซึ่งสามารถซื้อขายตราสารของสถาบันการเงินสหภาพยุโรปและสถาบันการเงินสหภาพยุโรปที่สามารถซื้อขายตราสารของสถาบันการเงินอังกฤษได้ การที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจึงมีคำถามตามมาว่า กฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไร ทำให้สถาบันการเงินเตรียมย้ายคนออกจากกรุงลอนดอนมากกว่าพันคน

นอกจากนี้ อังกฤษยังเกี่ยวโยงกับสหภาพยุโรปในด้านกฎหมายทั้งนโยบายต่างประเทศ ความมั่นคง และมหาดไทย เช่น นโยบายต่อผู้ก่อการร้าย อังกฤษกับสหภาพยุโรปต้องเจรจาเรื่องนี้กันใหม่หรือไม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปและ  NATO ซึ่ง NATO อยู่ในช่วงการผนึกกำลังพัฒนาเอกภาพในการถ่วงดุลกับรัสเซีย การเจรจาเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปี ความไม่แน่นอนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษและสหภาพยุโรปในอนาคต

ผลกระทบอีกประการคือ ขณะนี้ประชาชนในประเทศสหภาพยุโรปหลายแห่งต้องการให้มีการทำประชามติเหมือนอังกฤษ ที่สำคัญคือ พรรคขวาจัดและพรรคซ้ายจัดที่ต้องการให้ออกจากสหภาพยุโรปกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น จนได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่ง เช่น พรรค Front National ในฝรั่งเศส ในออสเตรีย ในเนเธอร์แลนด์ และในเยอรมนี เป็นต้น

พรรคซ้ายจัดที่ต้องการลดความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป เช่น พรรคCinque Stella ในอิตาลี และพรรคPodemosในสเปน ฉะนั้นถ้ามีการโหวตออก ผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลกจะตามมา

ในกรณีของอังกฤษ เมื่อมีหัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งตามปกติสามารถอยู่ต่อได้ถึงปี 2020 แต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีการยุบสภาเพื่อให้กลุ่มเสียงข้างมากเป็นกลุ่ม Brexitเพราะขณะนี้ เสียงข้างมากในสภาต้องการให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรป

สิ่งที่ต้องคิดคือ จากวันนี้ไปสู่ 5-6 เดือนกว่าอังกฤษจะเริ่มเจรจาหรืออาจจะนานกว่านั้น เพราะอังกฤษยังไม่อยากเจรจาทันทีเพื่อดูความพร้อมและสถานการณ์ซึ่งถ้าเริ่มมีการเจรจาก็อาจจะมีผลใน 2 ปี

ความไม่แน่นอนจะเกิดในความรู้สึกของนักลงทุนในสหภาพยุโรป และถ้าเกิดปรากฏการณ์ (ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าอาจจะไม่เกิดขึ้น) ของอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง ประชาชนที่โหวตออกอาจจะเสียใจและอาจจะมีการขอให้ทำประชามติใหม่ ซึ่งประชาชนก็อาจจะอยากให้อยู่กับสหภาพยุโรปต่อ ดังนั้น ใน 5-6 เดือนก่อนการเลือกตั้งใหม่ นายกรัฐมนตีอังกฤษอาจจะต้องเลือกทำประชามติอีกครั้ง อย่างไรก็ตามภาพฉายนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ในฐานะนักวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์เพื่อให้เห็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้

จากการวิเคราะห์ภาพฉายต่าง ๆ และเงื่อนเวลาในการเจรจาก็ดี จากความไม่แน่นอนว่าจะจบลงอย่างไร จะมีผลกระทบต่อโลก สหภาพยุโรป และอังกฤษอย่างไร ยังไม่มีใครตอบได้

แต่สิ่งที่สามารถตอบได้คือ ความไม่แน่นอนจะมีผลในแง่ลบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งด้านอัตรากรเติบโตและด้านตลาดการเงินในกรณีที่ร้ายแรง ค่าเงินปอนด์อาจอ่อนตัวมาก ตามาด้วยเงินเฟ้อ เศรษฐกิจอังกฤษจะถูกกระทบ การทรุดตัวของสหภาพยุโรปจะกลับมาสู่ภาวะ Recession อีกครั้ง ปัญหาระบบธนาคารและวิกฤตค่าเงินสกุลยุโรปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วจะกลับมาอีกครั้ง

ใครจะตอบได้ว่าจุดจบของเรื่องนี้อยู่ตรงไหน ที่พอจะตอบได้คือ ความไม่แน่นอนจะอยู่กับเราทั้งระยะสั้น กลาง และจะกระทบกับสหภาพยุโรปซึ่งจะส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อภูมิภาคอื่น ๆ เพราะสหภาพยุโรปมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดในโลก

สรุปคือ การมองโลกในแง่ดีว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีอะไรกระทบกับไทยและอาเซียนนั้นเป็นการสรุปที่เร็วเกินไป หรือเรียกว่า Complacency ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ปัญหาหรือวิกฤตในประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ผู้นำในด้านเศรษฐกิจจะต้องตาม Monitor และดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจะต้องใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปีก็เป็นไปได้

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กรณีศึกษา “ประเทศเวเนซุเอลา” ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการใช้ “นโยบายประชานิยม”

14259802191425980247l

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ประเทศเวเนซุเอลาในขณะนี้กำลังเจอปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่รุนแรงมากมายจนเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก

ในอดีตเป็นประเทศที่เจริญมั่งคั่งและเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญของละตินอเมริกา ชื่อเวเนซุเอลา (Venezuela) ก็เป็นสัญลักษณ์ของการอธิบาย กล่าวคือ เวเนซุเอลา หมายถึง เวนิสเล็ก ๆ ที่น่ารัก เวเนซุเอลาในภาษาสเปนเกิดการจากรวมกันระหว่าง Venecia ซึ่งหมายถึงเมืองเวนิส กับคำว่า Suela ซึ่งหมายถึงการบอกลักษณะความน่ารัก เช่น คำว่า chico ซึ่งหมายถึงเด็กผู้ชาย ดังนั้นคำว่า chiquillo จึงหมายถึงเด็กที่น่ารัก ชื่อเวเนซุเอลาจึงเป็นเหมือนภาพฉายในอดีตแห่งความยิ่งใหญ่และประเทศที่น่ารักในละตินอเมริกา

เวเนซุเอลาขณะนี้มีประชากร 30 ล้านคน เป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ดังนั้นจึงเป็นประเทศที่เคยร่ำรวยมหาศาล เพราะมีประชากรน้อย แต่มีทรัพยากรที่มีค่า คือ น้ำมัน ดังตัวอย่างในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

แต่วันนี้เวเนซุเอลาได้กลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวสุด ๆ (Failed state) ดังจะเห็นได้ว่า อัตราการเติบโตติดลบกว่า 10% และมีแนวโน้นที่จะเลวลง เงินเฟ้อเมื่อปีที่แล้ว 270% ปีนี้คาดว่า 1000% (เงินเฟ้อไทยขณะนี้ประมาณ 1 % เท่านั้น) เงินสำรองร่อยหรอจนเกือบหมด คนว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 15% ราชการทำงานอาทิตย์ละ 2 วัน ข้าวของขาดแคลนแม้กระทั่งกระดาษในห้องน้ำ เวลาไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องเข้าแถวรอ 2 – 3 ชั่วโมง หยูกยาหายากเนื่องจากเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่น้อยมาก

รัฐบาลจึงไม่ยอมให้มีการนำเข้าโดยบอกให้ใช้ยาที่ผลิตในเวเนซุเอลา แต่เอาเข้าจริง กำลังการผลิตทำได้แสนหน่วย ขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 20 ล้านหน่วย ในแง่การเมืองเกิดการขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชาชน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลใส่เสื้อแดง ซึ่งก็ชวนคิดให้นึกถึงประเทศไทยของเรา

อะไรที่ทำให้ประเทศที่เคยยิ่งใหญ่และร่ำรวยอย่างเวเนซุเอลากลายเป็นประเทศที่เลวร้ายสุด ๆ ในทุกวันนี้ คำตอบคือ

1. ความจริงแล้วเวเนซุเอลาก็เหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในละตินอเมริกา กล่าวคือ เป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการมีหนี้ของภาครัฐ และเป็นประเทศซึ่งมีปัญหาขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาที่ทำให้เกิดหนี้สินส่วนสำคัญก็เช่นเดียวกันกับประเทศในละตินอเมริกาทั่วไป คือ นโยบายประชานิยม

อย่างไรก็ตาม เวเนซุเอลายังไม่เคยเจอกับวิกฤตขนาดหนักเท่ากับทุกวันนี้ ปัจจัยที่นำไปสู่เหตุการณ์นี้คือ ในปี 1998 นายฮูโก ชาเวซชนะการเลือกตั้งทั่วไปได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ความจริงนั้นนายฮูโก ชาเวซเคยทำรัฐประหารในปี 1992 แต่ไม่สำเร็จ นายฮูโก ชาเวซนั้นได้วางนโยบายประชานิยมในการหาเสียงคือ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ซึ่งนายฮูโก ชาเวซเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเป็น “การปฏิวัติแบบBoriva” นายโบลิวาเป็นนักการเมืองเมื่อศตวรรษที่แล้วที่เป็นที่เคารพในละตินอเมริกามาก เพราะเน้นชาตินิยม เน้นการปลดแอกจากจักรวรรดินิยมอเมริกา เนื้อหาสำคัญของการปฏิวัติแบบ Boriva ของนายฮูโก ชาเวซ คือ

1.1 เป็นการปฏิวัติสังคมนิยมซึ่งนำไปสู่การโอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐ

1.2 ต่อต้านจักรวรรดินิยมตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา โดยมีการรวมกลุ่มประเทศฝ่ายซ้ายในอเมริกาประกอบด้วย ประเทศนิการากัว บราซิล โบลิเวีย อาร์เจนตินา และคิวบา เป็นต้น โดยนายฮูโก ชาเวซต้องการเป็นผู้นำในการต่อต้านอเมริกาซึ่งไม่ครอบคลุมแค่ในละตินอเมริกาแต่ขยายตัวสู่แอฟริกาและภูมิภาคอื่นด้วย

ผลจากการดำเนินนโยบายทั้ง 2 ประการทำให้เวเนซุเอลาต้องใช้เงินมหาศาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นสูง รายได้ของเวเนซุเอลาจึงมีมาก เพราะรายได้จากน้ำมันเท่ากับรายได้ 50% ของเวเนซุเอลา รายได้การส่งออกน้ำมันเท่ากับ 95% ของการส่งออกทั้งหมดดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันพุ่งกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เวเนซุเอลาจึงยิ่งใหญ่ ภายในประเทศคนก็นับถือนายฮูโก ชาเวซราวกับพระเจ้า ภายนอกประเทศก็มีฐานะเป็นผู้นำละตินอเมริกาในการต่อต้านสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตามเมื่อราคาน้ำมันลดลงอย่างมหาศาล รายได้หดหายไป เงินสำรองก็หายจนไม่พอใช้หนี้ หลังสุดเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เวเนซุเอลายังกัดฟันจ่ายหนี้ IMF โดยการลดการใช้จ่ายในประเทศด้านอื่น ๆ ดังจะเห็นว่าหยูกยาหายากมาก

2. ในช่วงที่นายฮูโก ชาเวซเป็นประธานาธิบดีมีการสร้างฐานเสียงด้วยการใช้นโยบายประชานิยมสุดโต่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการ น้ำมันราคาถูก ขนส่งมวลชนราคาถูก ยิ่งกว่านั้นเอาเงินไปช่วยเหลือต่างประเทศโดยเฉพาะคิวบา เพื่อรักษาสถานภาพความเป็นผู้นำในการต่อต้านอเมริกา เมื่อราคาน้ำมันลดลง เวเนซุเอลาก็จนลง ทั้งนี้เพราะในช่วงที่รุ่งเรือง รัฐบาลไม่ได้มีการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เช่น ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน ไม่มีการพัฒนาผลิตภาพของประชาชนให้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นใช้แต่แรงงาน

3. นายฮูโก ชาเวสได้แก้รัฐธรรมนูญให้สามารถต่ออายุได้ไม่สิ้นสุด และมีการซื้อสิทธิขายเสียง คอรัปชั่น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็รัก ทั้งนี้เพราะได้ประโยชน์จากนโยบายประชานิยม แต่สิ่งที่สร้างปัญหาตามมาคือ ประชาชนเหล่านี้กลายเป็นกองทัพประชาชนที่มาปกป้องนายฮูโก ชาเวซ ซึ่งกลายเป็นปัญหา เมื่อนายฮูโก ชาเวซตายในปี 2013 มือขวาของเขาคือนายนิโคลัส มาดูโรได้ขึ้นมาแทนและชนะการเลือกตั้งปี 2013 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงและโกงอันนำไปสู่ความขัดแย้งกับฝ่ายค้าน

ในการเลือกตั้งรัฐสภาเมื่อไม่นานมานี้ ปรากฏว่า กลุ่มฝ่ายค้านที่ชื่อว่า Mesa de unidad democratica (MUD) ชนะการเลือกตั้ง แต่เนื่องจากเวเนซุเอลาเป็นระบบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง รัฐสภาซึ่งมีเสียงข้างมากจากฝ่ายค้านจึงไม่สามารถลงมติไม่ไว้วางใจได้ ฝ่ายค้านจึงใช้การทำประชามติเพื่อขับไล่นายนิโคลัส มาดูโร ให้รับผิดชอบจากการทำให้เวเนซุเอลาต้องล้มเหลว

ปรากฏว่านายนิโคลัส มาดูโรใช้กองทัพประชาชนมาสนับสนุนเขา มีการใช้ศาลซึ่งเป็นกลุ่มเขาเพื่อยับยั้งการทำประชามติ มีการใช้พระราชกำหนดและพระราชกฤษฎีกาแทนกฎหมายทั่วไป เพราะกฎหมายมาจากรัฐสภาแต่พระราชกำหนดและพระราชกฤษฎีกานั้นประธานาธิบดีเป็นคนกำหนด โดยนายนิโคลัส มาดูโรกล่าวหาว่า สาเหตุที่เศรษฐกิจย่อยยับมาจากจักรวรรดินิยมอเมริกาและการต่อต้านเขาเป็นการทำลายระบบที่นายฮูโก ชาเวซได้วางไว้

เวเนซุเอลาเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากที่แสดงให้เห็นผู้นำที่เลวร้ายสุด ๆ และยังแสดงออกถึงผลกระทบอย่างรุนแรงจากการใช้นโยบายประชานิยม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การลงประชามติ Brexit อังกฤษจะอยู่หรือลาออกจากสมาชิกของสหภาพยุโรป

aHR0cDovL3BlMi5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzM3Mi8xODYzNjMwLzY0NTE3OC0wMS5qcGc=

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

Brexit กำลังเป็นประเด็นร้อนซึ่งเป็นที่จับตาอย่างตื่นเต้นในวงการเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป และ สหรัฐอเมริกา Brexit นั้นย่อมาจากคำว่า British+ Exit ซึ่งหมายความว่าอังกฤษจะยังคงอยู่หรือลาออกจากสมาชิก ของสหภาพยุโรป โดยจะตัดสินในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยจะมีการลงประชามติเพื่อตัดสินว่าประชาชนอังกฤษจะเลือกทิศทางไหน จากการหยั่งเสียงที่ผ่านมา กลุ่มที่ต้องการให้คงอยู่กับกลุ่มที่ต้องการถอนตัวจากสหภาพยุโรปมีใกล้เคียงกันมากตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา  แต่ 2-3 วันก่อน โพลที่ออกมาก็เริ่มที่ชี้ไปว่า ผู้ต้องการออกมีจำนวนมากกว่าผู้ต้องการให้อยู่ต่อ ความแตกต่างขึ้นอยู่กับกับโพลแต่ละสำนัก บ้างก็ห่างกัน 6-7% บ้างก็ห่างแค่ 2 % แต่ในวันนี้ก็มีข่าวว่ากลุ่มที่ต้องการยังคงอยู่ มีมากกว่ากลุ่มที่ต้องการออก จากวันนี้ไปสู่สัปดาห์หน้าคือวันที่ 23 มิถุนายน จึงเป็นช่วงเวลาของเดือนที่น่าตื่นเต้นของนักการเมืองนักการเงิน  และพ่อค้านักธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป

สาเหตุที่นำไปสู่การลงประชามติในวันที่ 23 มิถุนายน หรือที่เราเรียกว่า Brexit อาจจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.ตอนที่นาย เดวิด คาเมรอนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งครั้งแรก ในขณะนั้น สส.ของพรรค Conservative ที่นายเดวิด คาเมรอนเป็นผู้นำตอนนั้น มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องงการให้อังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป นอกจากนั้นประชาชนบางกลุ่มก็เรียกร้องในลักษณะเช่นนี้ นายเดวิดในฐานะผู้นำพรรค Conservative และนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จึงประกาศว่าในการเลือกตั้งใหม่ ถ้าเขาชนะการเลือกตั้ง เขาจะให้มีการลงประชามติ Brexit

ดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา พรรค conservative ชนะการเลือกตั้งและนายเดวิด คาเมรอนก็ได้เป็นนายกสมัยที่ 2 นายเดวิด คาเมรอนจึงได้ทำตามสัญญา จึงประกาศให้มีการลงประชามติในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ การที่นายเดวิดประกาศให้มีการลงประชามติ Brexit ถือเป็นการกลยุทธ์ทางการเมือง โดยคิดว่า เขาจะเป็นฝ่ายชนะ กล่าวคือเขาว่าคนส่วนใหญ่ยังต้องการให้อังกฤษยังคงอยู่ในสหภาพยุโรป เพราะในช่วงเขาประกาศปี 2012 ว่าจะมี Brexit ตอนนั้นจากการหยั่งเสียงประชาชนที่ต้องการออกจากสหภาพยุโรปมีเพียง 30% เท่านั้น

ดังนั้นการประกาศ Breix จึงมีเป้าหมายคือใช้เป็นเครื่องมือในการชนะการเลือกตั้งครั้งใหม่ เหมือนกับเป็นการล่อว่า ถ้าเลือกฉัน คุณจะมีสิทธิตัดสินใจได้เต็มที่ว่าจะเข้าหรือออก กล่าวคือเป็นเครื่องมือในการหาเสียง อีกประการคือนายเดวิดต้องการสร้างแรงกดดันกับกลุ่มกบฏที่ต้องการให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป เพราะถ้าลงประชามติแล้วผลคือให้คงอยู่ ความชอบธรรมของกบฏจะหมดไป

นอกจากนั้น นายเดวิด คาเมรอนยังต้องการสร้างความยิ่งใหญ่ของตัวเองเหมือนที่นางมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ คือต้องการใช้แรงกดดันจากการทำประชามติต่อสมาชิกสหภาพยุโรป กล่าวคือถ้าคุณต้องการใช้ประชาชนอังกฤษตัดสินใจอยู่กับสหภาพยุโรป รัฐบาล (EU) เหล่านี้ต้องยอมรับเงื่อนไขใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของอังกฤษซึ่งส่วนนี้นายเดวิด คาเมรอนทำสำเร็จเพราะเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกสหภาพยุโรปยอมให้อังกฤษดำเนินมาตรการที่จะให้คงอธิปไตยในประเด็นที่อังกฤษต้องการ เช่น อังกฤษสามารถยับยั้งการให้สิทธิประโยชน์ต่อแรงงานที่มาจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มยุโรปตะวันออกซึ่งเข้าไปทำงานในอังกฤษและได้สวัสดิการแบบเดียวกันกับคนอังกฤษ นั่นคือ คนอังกฤษรู้สึกว่า เอาภาษีคนอังกฤษไปช่วยเหลือแรงงานของประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ๆ

อีกตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จคือ ข้อมติหรือกฎหมายใด ๆ จากสหภาพยุโรป สามารถยับยั้งได้ถ้าสภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) ไม่เห็นด้วย ทั้ง 2 ตัวอย่างนี้เท่ากับอังกฤษเรียกร้องความเป็นไทให้กลับมาได้บางส่วน การเจรจาที่ประสบความสำเร็จครั้งนี้มีลักษณะเดียวกับนางมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ใช้ในทศวรรษ 1970 (Renegotiated) หลังจากอังกฤษเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี 1973 นายเดวิด คาเมรอนหวังว่า กลยุทธ์ที่เขาใช้ทั้งหมดนี้จะทำให้เขามีความยิ่งใหญ่ในฐานะหัวหน้าพรรค conservative และในฐานะนายกรัฐมนตรี แต่ทุกอย่างกลับตาลปัดเพราะเอาเข้าจริงประชาชนที่ต้องการให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนขณะนี้ยังไม่รู้ลูกผีลูกคนว่าฝ่ายใดจะชนะเพราะใกล้เคียงกันมาก

2. ความจริง Brexit มีพื้นฐานมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และจิตวิทยาของคนอังกฤษ อังกฤษเคยเป็นประเทศยิ่งใหญ่ อังกฤษจึงหวงแหนเอกราชเป็นอย่างมากและมีความเป็นชาตินิยมสูง ในอดีตจะเห็นว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษปฏิเสธเข้าร่วมกับประชาคมยุโรปโดยปฏิเสธจะเป็นสมาชิกประชาคมถ่านหินและเหล็กในปี 1952 และไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมยุโรปในปี 1958 ทั้งนี้เพราะไม่ต้องการผูกพันใกล้ชิดถึงขั้นตลาดร่วมกับยุโรป อังกฤษจึงเป็นตัวตั้งตัวตีจัดตั้งเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า EFTA (European Tree Trade Association) ในปี 1959 หลังจากนั้น 3-4 ปี ผู้นำอังกฤษจึงตระหนักว่า ความยิ่งใหญ่ของอังกฤษหดหายไป เนื่องจากอังกฤษมีลักษณะโดดเดี่ยว อังกฤษในฐานประเทศเดี่ยวจึงเสียเปรียบประเทศอื่น ๆ ที่รวมกลุ่ม อังกฤษจึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกประชาคมยุโรปโดยประสบความสำเร็จในปี 1973

ประวัติศาสตร์และจิตวิทยาที่หวงแหนอธิปไตยของคนอังกฤษนอกจากจะทำให้อังกฤษเข้าร่วมเป็นสมาชิกช้ากว่าประเทศสำคัญอื่น ๆ แล้ว นางมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ยังถือโอกาสเจรจาขอเงื่อนไขใหม่เพื่อขอผูกพันจากกฎระเบียบของประชาคมยุโรปน้อยลงและก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นตัวอย่างที่นายเดวิด คาเมรอนเอามาใช้ ความหวงแหนอธิปไตยและชาตินิยมของอังกฤษจึงทำให้อังกฤษอยู่ในยุโรปตลาดเดียว คือเปิดเสรีสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงาน แต่อังกฤษกลับปฏิเสธการเคลื่อนย้ายคนโดยเสรีด้วยการปฏิเสธข้อตกลงเชงเกน (Schengen Agreement) และเมื่อมีการทำสนธิสัญญามาสทริชต์ (Maastricht Treaty) ในปี 1993 อังกฤษก็ปฏิเสธที่จะอยู่ในยูโรโซนเช่นกัน โดยอังกฤษปฏิเสธการใช้เงิน สกุลเดียวกันคือ ยูโร อังกฤษยังคงขอใช้เงินสกุลปอนด์

สิ่งที่น่าสนใจคือ ปรากฏการณ์ของกลุ่มสนับสนุนให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปมากขึ้นจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้นายเดวิด คาเมรอนและผู้นำทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มตื่นตระหนก เพราะเดิมไม่คาดคิดว่าจะเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การขยายตัวของกลุ่มที่ต้องการนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปคือ

1.วิกฤตของสหภาพโดยเฉพาะกลุ่มยูโรโซนระหว่างปี 2011-2014 จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้คนอังกฤษ รวมทั้งประชาชนหลายประเทศในสหภาพยุโรป เริ่มตระหนกว่า การรวมกลุ่มอย่างแน่นแฟ้นในลักษณะสหภาพยุโรป (สหภาพทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจ การเงินและการเมือง) มิได้เป็นหลักประกันเสถียรภาพอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่เข้าใจตั้งแต่แรก ยิ่งกว่านั้นสหภาพยุโรปที่มี 28 ประเทศ มี 19 ประเทศที่เป็นสมาชิกยูโรโซน หลายประเทศกลับมีวิกฤติที่รุนแรง และแก้ปัญหาได้ช้า โดยเฉพาะในกลุ่ม PIGS (โปรตุเกส ไอร์แลนด์ และกรีซ) รวมทั้งสเปนและอิตาลี ซึ่งส่วนสำคัญเพราะว่าการเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซน ทำให้ความยืดหยุ่นการใช้มาตรการทางการเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนหายไป ไม่เหมือนกับอังกฤษที่สามารถใช้นโยบายลอยตัวค่าเงินปอนด์และกระตุ้นการส่งออกแก้ไขวิกฤตได้เร็วกว่า กรณีดังกล่าวจึงเป็นการตอกย้ำให้คนอังกฤษเห็นว่าการอยู่นอกสหภาพยุโรปดีกว่าการเป็นสมาชิกด้วยซ้ำ

2. ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้คนอยากออกจากสหภาพยุโรป คือ การก่อการร้ายและวิกฤตการอพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกา จากการที่มีการอพยพจากแอฟริกา ซีเรีย และอิรักเข้ายุโรปปีละกว่าล้านคน สร้างปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจให้ยุโรปมหาศาล นอกจากนั้นยังสร้างปัญหาด้านความมั่นคงในระยะยาว ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ประเทศในสหภาพยุโรปหลายประเทศเริ่มดำเนินหาทางแก้ไขและป้องปรามปัญหาดังกล่าว บางประเทศเช่น ออสเตรียเริ่มเข้มข้นในการตรวจสอบข้ามพรมแดน ซึ่งหมายความว่าข้อตกลงเชงเกนถูกกระทบ หลายประเทศพรรคการเมืองขวาจัดที่ต่อต้านการอพยพบางส่วนได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาล เช่น กลุ่ม Visegrad ซึ่งประกอบด้วย ประเทศโปแลนด์ สาธารณรัฐเชก สโลวาเกีย และฮังการี นอกจากนั้นพรรคขวาจัด เช่น พรรค Front National ของฝรั่งเศส พรรค United Kingdom for Independence ของอังกฤษ พรรค Alternative für Deutschland ของเยอรมัน เป็นต้น พรรคเหล่านี้กำลังได้รับคะแนนเสียง ยิ่งมีการก่อการร้ายประชาชนยิ่งต่อต้านการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง ๆ ที่อังกฤษได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะมีข้อตกลงเชงเกน ประเด็นความกลัวคนลี้ภัยจากตะวันออกกลางจึงเพิ่มน้ำหนักให้กลุ่มเรียกร้องให้ถอนตัวจากสหภาพยุโรปมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่กลุ่มที่ต้องการให้อยู่เรียกร้องว่า ถ้าอังกฤษจะออกจะเกิดความเสียหาทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อสหภาพยุโรปก็ตาม

3. นโยบายหาเสียงที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะจากอดีตนายกเทศมนตรีนายบอริส จอห์นสัน ซึ่งมีทักษะในการจูงใจคนเก่งมา ความสามารถในการสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดียจึงเป็นปัจจัยทำให้คนคล้อยตามให้ออกจากสหภาพยุโรปมากขึ้น

ผลกระทบจากการออกจากสหภาพยุโรปอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การลงทุนในอังกฤษเริ่มหยุดชะงักทั้งจากต่างชาติและคนอังกฤษรอดูสถานการณ์ ถ้าออกจากสหภาพยุโรปจริงจะสร้างความไม่แน่นอนอีกหลายปีกว่าจะรู้ว่าอังกฤษจะมีการเจรจาใหม่เพื่อผูกพันกับสหภาพยุโรปในอนาคตในลักษณะใด จากการประเมินของ OECD ในปีแรก GDP ของอังกฤษจะถูกกระทบ 1% ใน 5 ปีจะกระทบ 5% อัตราการเติบโตช้าลงของอังกฤษจะส่งผลกับอัตราการเติบโตของสหภาพยุโรปและโลกโดยรวมทำให้มีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจในลักษณะที่เลวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

2. ผลกระทบอีกด้านคือ ตลาดการเงินส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์อ่อนค่าลง มีการไหลออกของเงินตราต่างประเทศจนถึงขนาดที่ธนาคารชาติของอังกฤษต้องทำข้อตกลง SWAP กับประเทศอื่นๆ นอกจากนั้นยังส่งผลต่อความผันผวนของตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรทั้งภูมิภาคและทั้งโลก

3. อังกฤษในฐานะประเทศที่มีบทบาทสำคัญทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองก็คงมีบทบาทลดลง ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจะถูกกระทบ ความยิ่งใหญ่ของอังกฤษคือเป็นตัวจักรกลของอเมริกา บนพื้นฐานความสัมพันธ์พิเศษ (Special relationship) ในการถ่วงดุลกับสหภาพยุโรปทั้งในกรอบสหภาพยุโรปและ NATO การถอนตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปจะทำให้บทบาททางการเมืองของอังกฤษส่วนนี้ลดลงและส่งผลกระทบต่อเอกภาพของ NATO ในช่วงที่ NATO ต้องถ่วงดุลกับรัสเซียและจีน

4.ผลกระทบที่รุนแรงก็คือ ประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ๆ จะดำเนินการตามโดยเฉพาะในฝรั่งเศส ประชาชนเรียกร้องให้มีการทำประชามติเพื่อออกจากสหภาพยุโรปทั้ง ๆ ฝรั่งเศสเป็นประเทศก่อตั้งสหภาพยุโรป และอาจนำไปสู่การขึ้นมามีอำนาจของพรรคขวาจัดในประเทศสหภาพยุโรปอื่น ๆ ซึ่งต้องการต่อต้านสหภาพยุโรปนั่นคืออาจนำไปสู่การแตกสลายของสหภาพยุโรปในที่สุด

แม้ในกรณีที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรป อังกฤษจะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่อังกฤษจะยังผูกพันกับสหภาพยุโรปโดยยังต้องเจรจาใหม่กับสหภาพยุโรปเพื่อทำข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

1. ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

2. ข้อตกลงสมาพันธ์ (Association Agreement) เช่นเดียวกับกลุ่มยุโรปตะวันออกหรืออดีตสหภาพโซเวียต

3. ข้อตกลงตลาดร่วม โดยไม่ยอมรับเชงเกน บนพื้นฐานเดียวกับ EFTA นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์ ที่ทำกับสหภาพยุโรปบนพื้นฐานข้อตกลง EEA (European Economic Area) อย่างไรก็ตามสวิสเซอร์แลนด์แม้จะอยู่ใน EFTA แต่ไม่ยอมรับ EEA และได้ทำข้อตกลง 2 ฉบับกับสหภาพยุโรปโดยมีเนื้อหาเป็นตลาดร่วม

4. ข้อตกลงสหภาพศุลกากร เช่นเดียวกับตุรกี

ในความเห็นของผู้เขียน ความผูกพันระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีและข้อตกลงตลาดร่วมโดยไม่ยอมรับเชงเกน ซึ่งในทางปฏิบัติ กว่าจะตกลงได้ก็อีกหลายปี เพราะสหภาพยุโรปจะยังไม่ทำข้อตกลงโดยง่าย เพราะส่งผลเป็นลูกโซ่กับประเทศอื่น ๆ ดังนั้นถ้าอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจะมีผลกระทบต่อการชะลอตัวของการลงทุนและเกิดความปั่นป่วนของตลาดการเงิน ผลที่ตามมาคือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งของอังกฤษ สหภาพยุโรปและเศรษฐกิจโลกโดยรวมทั่วโลก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และการต่างประเทศครั้งสำคัญของจีนในยุค “สีจิ้นผิง”

12318072_1163583507008182_2054250368_o

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ประเทศจีนภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทั่วโลกกำลังจับตาดูด้วยความสนใจและในบางกรณีด้วยความกังวล

ประเทศจีนมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโลกยุคใหม่เมื่อผู้นำเติ้งเสี่ยวผิงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุค 4 ทันสมัย ในปี 1978 แนวทางในการบริหารของเติ้งเสี่ยวผิงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และการต่างประเทศก็ได้รับการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงประธานาธิบดีหูจิ่นเทาในปี 2012 เมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำจีนเป็นสีจิ้นผิง แนวทางในการดำเนินการทั้งในนโยบายเศรษฐกิจ การเมือง และการต่างประเทศของจีนที่ติดต่อกันกว่า 3 ศตวรรษก็ได้มีความเปลี่ยนแปลง

ในทางเศรษฐกิจแนวนโยบายเดิมคือ การเน้นการส่งออกและการลงทุนตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้อัตราการเติบโตสูงโดยเฉลี่ย 10% ตลอด 3 ทศวรรษ อย่างไรก็ตาม ในโลกยุคใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง แนวนโยบายเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้ยาแรงก็เริ่มใช้ยาเบาลง แต่ก็ยังเน้นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ผู้นำจีนรู้ว่า ถ้าใช้ยาน้อยไป อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดต่ำจนนำไปสู่ปัญหาการระเบิดทางการเมืองจากการประท้วง โดยระยะแรก ผู้นำจีนหวังว่าจะประคองให้อัตราการเติบโตอยู่ที่ 8% เอาเข้าจริง ๆ อัตราการเติบโตเริ่มลดลงจนถึงระดับ 6.8% ในไตรมาสแรกของปีนี้ และยังมีแนวโน้มลดลงอีก สิ่งที่น่าคิดตามมาคือ ถ้าการเติบโตของจีนลดลงมากเกินไป ปัญหาทางการเมืองซึ่งจะเกิดจากแรงงานที่เข้าสู่ตลาดปีละ 4.5 ล้านคน ย่อมนำไปสู่การประท้วงหรือการแสดงออกถึงความไม่พอใจ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายทางเศรษฐกิจภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีส่วนสำคัญมากจากแรงกดดันจากการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นผลจากค่าแรงที่สูงขึ้น การส่งออกที่ชะลอตัวลงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังค่อย ๆ ฟื้นตัว แต่ที่สำคัญคือ ปัญหาด้านลูกโป่งในอสังหาริมทรัพย์ ปัญหา Shadow Banking ปัญหาหนี้ที่สูงถึง 238% ของ GDP และหนี้ที่ไม่ก่อรายได้สูงถึง 15% ของสินเชื่อ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงมีความจำเป็นต้องปรับแนวนโยบายทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญ

ในด้านการเมือง ตั้งแต่ยุคเติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมา การบริหารการเมืองจะเน้นความเป็นผู้นำร่วมกัน (Collective Leadership) แทนที่จะเป็นลักษณะอำนาจนิยมและเน้นตัวบุคคล เช่น ยุคเหมาเจอตุง ในยุคสีจิ้นผิง แนวทางทางการเมืองเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมาในลักษณะเน้นตัวบุคคล และรวบอำนาจ ในยุคก่อนหน้านี้แม้ว่าจะเป็นการปกครองภายใต้เผด็จการพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ก็มีการผ่อนคลายทางการเมืองบ้าง นักวิเคราะห์บางคนมองว่าเป็นทางสายกลางระว่างเผด็จการกับประชาธิปไตย แต่ในยุคสีจิ้นผิงเริ่มมีการดำเนินแนวทางเผด็จการมากขึ้น มีการควบคุมสื่อ ตลอดจนดำเนินมาตรการปราบปรามคอรัปชั่นในวงกว้างและรุนแรง

ในด้านต่างประเทศ นโยบายของจีนในยุคก่อนสีจิ้นผิงจะมีการดำเนินนโยบายที่เรียกว่าซ่อนและรอเวลา (Hide and Bide) ซึ่งได้มาจากคำแนะนำที่เติ้งเสี่ยวผิงเคยให้ไว้ว่า “ซ่อนความสามารถเอาไว้และรอไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสม” ผลลัพธ์จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้นโยบายต่างประเทศในยุคก่อนสีจิ้นผิงจึงมีลักษณะไม่ค่อยผาดโผนและค่อนข้างนิ่มนวล

ในยุคของสีจิ้นผิง นโยบายต่างประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีความเข้มข้นและผาดโผนมากขึ้น สีจิ้นผิงเน้นนโยบายต่างประเทศในลักษณะขยายอิทธิพลของจีนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร เพื่อที่จะพัฒนาเป็นมหาอำนาจระดับโลก (Global Power) ไม่เป็นเพียงแค่มหาอำนาจทางภูมิภาค (Regional Power) ในทางเศรษฐกิจต่างประเทศก็พยายามที่จะขยายการให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ทั้งในละตินอเมริกา แอฟริกา ขยายบทบาทของเงินหยวน และขยายการรวมกลุ่มโดยเฉพาะในเอเชียมีการจัดตั้งสถาบันใหม่ เช่น Asian Infrastructure investment Bank และ BRICS Bank ในมิติทางการเองระหว่างประเทศได้แพร่แสนยานุภาพทางด้านความมั่นคงทางอากาศและทางทะเลในกรอบของการจัดตั้ง Air Identification zone และการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ด้วยนโยบาย 9-dash zone จนเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มประเทศอาเซียนจนนำไปสู่การเผชิญหน้ากับอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และการต่างประเทศครั้งสำคัญของจีนในยุคสีจิ้นผิงจึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองเพราะเป็นตัวชี้อนาคตของจีนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก


Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น