Monthly Archives: กันยายน 2011

เมื่อทักษิณชนะ เพื่อไทยชนะ พวกเธอก็ได้ดิบได้ดี

สำเริง   คำพะอุ    
 
      เมื่อวันที่   ๗   กุมภาพันธ์      ๒๕๓๘    กรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร    วินิจฉัยว่า   กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำหุ้นไปแจก    หรือขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดให้พนักงาน     ลูกจ้าง    กรรมการ   ที่ปรึกษา    หรือบุคคลผู้รับทำงานให้ในลักษณะทำนองเดียวกัน     ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่    จำนวนเท่าใด
          คณะกรรมการได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่     ๓๓/๒๕๓๘   ว่า    กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  นำหุ้นไปแจก   ลูกจ้าง   กรรมการ   ที่ปรึกษา   หรือบุคคลผู้รับทำงานให้ในลักษณะทำนองเดียวกัน    หรือนำหุ้นไปขายให้บุคคลดังกล่าว    ตามข้อตกลงพิเศษในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด    กรณีนี้ย่อมถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเงินพึงประเมินตามมาตรา     ๓๙    แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว     จึงต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี     ภาษีที่ได้รับกรรมสิทธิในหุ้นดังกล่าวจะมีเงื่อนไข   หรือไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายจ่ายโอน    และไม่ว่าหุ้นดังกล่าวจะเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     หรือนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
         สำหรับจำนวนเงินได้พึงประเมินให้ถือตามมูลค่าหุ้นดังนี้
๑   ในวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว    เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๑)  หากหุ้นดังกล่าวมีราคาขายให้กับประชาชนทั่วไป    ให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับราคาขายให้ประชาชนทั่วไป
(๒)  [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , , | 1 Comment

เป็นเรื่องที่ใครก็คาดการณ์ได้อยู่แล้ว

สำเริง คำพะอุ
       นายธนพิชย์ มูลพฤกษ์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด แถลงข่าวคดีภาษีหุ้นชินคอร์ปะเรชั่น นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ อัยการสูงสุดมีคำสั่ง ไม่ยื่นฎีกาในคดีดังกล่าว ซึ่งมีจำเลย ๓ รายในคดีดังกล่าว คือนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ จำเลยที่ ๑ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ หรือ ชินวัตร จำเลยที่ ๒ นางกาญจนาภา หงษ์เหิน จำเลยที่ ๓ ในข้อหาร่วมกันหลีกเลี่ยงภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗
     คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก จำเลยที่ ๑ (นายบรรณพจน์) จำเลยที่ ๒ (คุณหญิงพจมาน) คนละ [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

อย่าห่วงแต่ เด็กผู้ใหญ่ก็น่าห่วง

 
สำเริง    คำพะอุ
 
           ที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    คณะแพทย์ศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี   นักวิจัยโครงการสำรวจสุขภาพของประชาชน   แถลงข่าวผลสำรวจสุขภาพเด็กไทย   ครั้งที่   ๔   กับการพัฒนาด้านอารมณ์   จิตใจ สังคม จริยธรรม   ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   กระทรวงสาธารณสุข   และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
          โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุระหว่าง    ๑-๑๔   ปี   จำนวน    ๙,๐๓๕   คนใน   ๒๑   จังหวัด   เช่น  กรุงเทพ   ฯ      ปราจีณบุรี    ขอนแกน   เลย   น่าน   เชียงใหม่  ฯลฯ     รองศาสตราจารย์   นายแพทย์    วิชัย   เอกพลลากร    แถลงเรื่องนี้
            ที่น่าสนใจก็คือ   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , , | Leave a comment

แผนก ส่งเสริมการขาย

 
สำเริง   คำพะอุ   
          หนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทย    ซึ่งชนะเลือกตั้ง  ได้จัดตั้งรัฐบาล    และเริ่มแล้วคือ    รถคันแรก   ไม่ต้องเสียภาษี    เป็นนโยบายที่ถูกอกถูกใจ    บริษัทรถยนต์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง    ฝ่ายขายบริษัทรถที่กินเงินเดือนเป็นหมื่น    ยังทำงานได้ผลไม่เท่าขี้เล็บรัฐบาลยิ่งลักษณ์   ชินวัตร เลย  เป็นนโยบายที่สนับสนุน การขาย ที่บริษัทรถไม่ต้องเสียงบโฆษณา   ไม่ต้องจัดมหกรรมใดๆ  อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน     ช่างดีอะไรอย่างนี้   หมดวาระ   ส.ส.   หมดวาระรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ต้องเลือกกลับเข้ามาอีก
          ที่ชอบอกชอบใจรองลงมาก็คือ   คนที่อยากจะมีรถคันแรก  โดยที่รถคันแรกนั้นจะเป็นป้ายแดง   หรือรถมือสอง  มือสาม  ก็ไม่เป็นไร  แต่นี่   รัฐบาลช่วยให้มีรถคันแรก  ต้องเป็นรถป้ายแดงเสียด้วย  ต้องใช้เงินมากหน่อย  แต่ก็ไม่เป็นไร   มีโอกาสมีรถกะเขาบ้างแล้ว   ไม่ต้องอาศัยรถเมล์    รถมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง   รถตู้   รถไฟฟ้า [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , | 1 Comment

มีแต่จะสร้างปัญหาเพิ่ม

 

สำเริง    คำพะอุ       
             อยู่ๆรัฐบาลก็จัดตั้ง      คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติขึ้นมา   นัยว่าเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา    คณะรัฐมนตรี    ศาล    รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง   เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำนินการ   เพื่อเป็นหลักประกันการมีกฎหมายที่สอคล้องกับหลักนิติธรรม    การใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม   สุจริต   ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน   และเพื่อให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค    ตลอดจนได้รับความยุติธรรมจากระบบกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ    โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากอคติต่างๆของผู้ที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย    รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
            คณะกรรมการอิสระชุดนี้ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  นายอุกฤษณ์   มงคลนาวิน     เป็นประธาน    มีกรรมการอื่นๆอีก   ๑๒   คน   ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใคร  (แต่คาดหมายได้ว่าต้องใกล้ชิดกับระบอบทักษิณอย่างแน่นอน)
            โดยให้มีอำนาจหน้าที่คือ   กำหนดยุทธศาสตร์   แนวทาง   มาตรการ   ข้อเสนอแนะ   และกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเป็นหลักประกันการใช้กฎหมาย   ด้วยความเป็นธรรม   สุจริตภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  ตรมหลักนิติธรรม    และจัดทำรายงานความคืบหน้าของการทำงานทุกรอบ    ๖  [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , | 2 Comments

อายชาวโลกเขาไหมนี่ ?

สำเริง    คำพะอุ    
 
 
             หนึ่งเดือนที่ผ่านมาในตำแน่ง     นายกรัฐมนตรี  ของนางสาว  ยิ่งลักษณ์     เป็นหนึ่งเดือนที่ค่อนข้างยาวนาน    ต้องแขม่วท้องทุกครั้งที่ เธอให้สัมภาษณ์ หรือ   ตอบคำถามนักข่าว    ทั้งที่ ดูเหมือนว่า     เธอจะเต็มไปด้วยความมั่นอกมั่นใจในภูมิรู้     ในความสามารถ    เป็นอย่างยิ่ง
            ทั้งที่คำถามที่นักข่าวถาม    ไม่ตรงกับคำตอบของเธอเลย     กระนั้น   นางสาวยิ่งลัษณ์ก็ยังตอบไป    เชิดหน้าไป    แถมด้วยรอยยิ้มที่   ทีมงานของเธอแนะนำตั้งแต่คราวรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโน่นแล้ว
          เราจะบริหารเพื่อประโยชน์ของ   ประเทศชาติ    ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
          ตอนที่รัฐบาลลดราคาน้ำมันเบนซิน   ทำให้เกิดผลกระทบกับแก๊สโซออล    นักข่าวถามว่า   ราคาน้ำมันเบนซิน   ๙๑  กับ  แก๊สโซฮอลควรจะห่างกันกี่บาท
           นางสาวยิ่งลักษณ์จีบปากจีบคอตอบนักข่าวว่า       “รายละเอียดยังไม่ขอตอบ    เพราะที่ผ่านมารัฐได้อุดหนุนน้ำมันเบนซินไปเยอะมาก    ทำให้อัตราการใช้น้ำมันเบนซินค่อนข้างสูง     จึงต้องหาวิธีให้กลับมารอยู่ใสนภาวะที่สมดุลย์ก่อน    จากนั้นค่อยมาดูเรื่องโครงสร้างราคาระหว่างน้ำมันเบนซินกับแก๊สโซฮอล….”
           [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , | 2 Comments

เชิญ เมาในอำนาจให้พอ

 
สำเริง   คำพะอุ    
              ช่วงนี้มีการโยกย้าย   แต่งตั้งข้าราชการทั้งการเมือง   และข้าราชการประจำกันหลายตำแหน่ง    การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองก็เนื่องจากเป็นช่วงรัฐบาลใหม่   เข้ามาบริหารประเทศ   ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษา   เลขาฯ   กันทุกกระทรวง  ทบวง เป็นเรื่องปกติ แม้จะมีการแต่งตั้งพรรคพวก   เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้ร่วมต่อสู้เพื่อล้มรัฐบาล   อภิสิทธิ์   มาตั้งแต่ปลายปี   ๒๕๕๑     จนกระทั่งได้รับชัยชนะด้วยการประกาศยุบสภา   เลือกตั้งใหม่     พรรคเพื่อไทยชนะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆอย่างถล้มทลาย
           เป็นการปูนบำเหน็จ   ตอบแทนความดีความชอบ  ความเหนื่อยยาก   เสี่ยงคุก เสี่ยงตะราง    เสี่ยงกระทั่งชีวิต
            การปูนบำเหน็จ    ตกรางวัลก็สมควรอยู่
             แต่ที่ไม่สมควรก็คือ   ทักษิณซึ่งร่ำรวยมหาศาลอยู่แล้วควรที่จะควักกระเป๋ามาปูนบำเหน็จคนเหล่านี้ด้วยเงินตัวเอง   มิใช่เป็นเงินภาษีประชาชน    
           การแต่งตั้งข้าราชการประจำ  ก็อีกนั่นแหละ   ทางหนึ่งใกล้เดือนตุลาคม   ใกล้ปีงบประมาณ   เป็นฤดูการโยกย้าย  สองเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องโยกย้ายข้าราชการประจำ    เอาคนที่รัฐบาลไว้ใจมาช่วยทำงาน   เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลเดินไปได้ สวย       ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะเอาข้าราชการประจำที่คอยแต่จะขัดขวาง   นโยบาย   ของรัฐบาลไว้
           [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , | 4 Comments

ไม่ กินทีละคำ แต่ ใช้วิธีแดกด่วน

 
สำเริง    คำพะอุ    
 
         ถ้าเป็นงานแต่ง   ก็เรียกว่า    ก้นหม้อยังไม่ทันดำ   แต่นี่เป็นรัฐบาล   เวลาของการ   ชื่นมื่นทำท่าว่าจะหมดเสียแล้ว   จากการสำรวจของ   เอแบคโพลล์   เปิดเผยโดย   นายนพดล   กรรณิกา   พบว่า
           ได้มีการวิจัย  เชิงสำรวจจุดยืนทางการเมืองฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อรัฐบาล  ยิ่งลักษณ์   สามอารมณ์    สามมุมในหมู่ประชาชน    กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ    ๑๘   ปีขึ้นไปใน   ๑๗   จังหวัดของประเทศ   จำนวน    ๒,๖๑๔   ตัวอย่าง    ระหว่างวันที่    ๒๕   สิงหาคม   – วันที่ ๓   กันยายน   ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา     โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม   เชิงชั้นภูมิหลายชั้น   ที่สุ่มเลือก   จังหวัด   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 3 Comments

พอกัน ทั้งป่าไม้ ทั้งตำรวจ แหละครับ

 
  
สำเริง   คำพะอุ      
 
          ที่   สภ.เมืองนครราชสีมา    อำเภอ เมือง นครราชสีมา   พันตำรวจโท อนันต์  พิมพ์เจริญ    รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้  และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆจำนวน    ๒๒   คดี  กรณีปลูกสร้างบ้านพัก  และ รีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแหงชาติ  เขาภูหลวง   อำเภอ   วังน้ำเขียว   ซึ่งมีนายระพี   ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน  เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ  พันตำรวจโท   วิเชียร   โพธิ์จันทร์    ร้อยเวร   สภ. เมือง   นครราชสีมา   ให้ดำเนินคดีต่อนายวิฑูรย์    ชลายนนาวิน    ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้    และนายสุเทพ    ปวเรศวิทยาฬาร   ผู้อำนวยการสำนักจัดทรัพยากรป่าไม้ที่   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , | 1 Comment