ในวันตัดสินคดีโกงระบายข้าว….

บันทึกของชาวนาแก่ๆ…

16 ปี ที่ระบอบทักษิณครองเมืองเปลี่ยนค่านิยมของสังคมไปมาก
ทุกคนนับถือคนรวย คนหาเงินเก่ง
ต้องกลับไปสอนเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง

แคน ไทเมือง

16 ปี ที่ระบอบทักษิณครองเมืองเปลี่ยนค่านิยมของสังคมไปมาก
ทุกคนนับถือคนรวย คนหาเงินเก่ง
ต้องกลับไปสอนเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง

แคน ไทเมือง

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ