ใครเป็นใครใน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

ปกิรูป

ครม.รับทราบตั้ง คกก.ปฏิรูป 11 ด้าน “บวรศักดิ์” นั่งประธานด้าน ก.ม. “เอนก” นั่งประธานดูการเมือง ชื่อคนดัง-อดีต สปท.-สปช.มากันเพียบ ส่วนด้านปราบโกงหัวหอก ป.ป.ช.มาทั้งยวง คาด 8 เดือนแผนปฏิรูประดับชาติแล้วเสร็จ

เมื่อเวลา 14.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ แต่ละคณะจะมีกรรมการไม่เกิน 15 คน รวม 11 คณะ จะมีกรรมการ 165 คน วันนี้ ครม.เห็นชอบ 120 คน แต่ละคณะยังตั้งไม่ครบ ยังค้าง 45 คน โดยจะแต่งตั้งโอกาสต่อไป มีสัดส่วนผู้หญิง 20 คน และให้ข้าราชการประจำน้อยที่สุด หลังจากแต่งตั้งจะแยกย้ายไปยกร่างการปฏิรูปน่าจะเสร็จภายใน เม.ย.2561 ส่วนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จะมีคณะกรรมการย่อยๆ อีก 6-7 คณะ จะทำแต่งตั้งอีก 90-100 คน คาดว่าจะเสนอ ครม.ได้ปลายเดือน ส.ค.นี้

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า สำหรับรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด ประกอบด้วย ด้านการเมือง มี นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน, นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง, นายวันชัย สอนศิริ อดีต สปท.เป็นกรรมการ, นายรวี ประจวบเหมาะ อดีต ผอ.ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายบัณฑูร ล่ำซำ, พล.อ.อภิชาติ เพ็ญกิตติ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นกรรมการ, นายสุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรมนุษย์เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ.เป็นเลขานุการ

ด้านกฎหมาย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน, นายคำนูณ สิทธิสมาน อดีต สปท. นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ อดีต รมต.ประจำสำนักนายกฯ, พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นกรรมการ, นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเลขานุการ

ด้านกระบวนการยุติธรรม นายอัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการกฤษฎีกา เป็นประธาน, คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีต ผอ.สำนักนิติวิทยาศาสตร์, พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน อดีต สปท., นายตระกูล วินิจฉัยภาค อดีตอัยการสูงสุด, นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ เป็นกรรมการ นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษา เป็นเลขานุการ,

ด้านเศรษฐกิจ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธาน, นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีต รมช.คลัง, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ อดีตประธานหอการค้า, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ, นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์, นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เป็นกรรมการ, นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเลขานุการ

ด้านพลังงาน มี นายพรชัย รุจิประภา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน, นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ อดีต ผอ.การสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน, นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน, นายดุสิต เครืองาม อดีต สปท., นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ อดีต รมว.พลังงาน, พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีต สปท., นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นกรรมการ, นายกวิน ทังสุพานิช อดีตเลขา กกพ. เป็นเลขานุการฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สส.นก) เป็นประธาน, นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีต สปช., นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีต สปท., นายธีรพัฒน์ ประยูรสิทธิ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ, น.ส.ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ สศช. เป็นเลขานุการ

ด้านสาธารณสุข มี นพ.เสรี ตู้จินดา อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน, นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.พลเดช ปิ่นประทีป อดีต รมช.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเลขานุการ

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน, พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร, นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด อดีต สปท., นายธงชัย ณ นคร หัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อดีตสื่อและอดีต สปช., ร.อ.ประยุทธ์ เสาวคนธ์ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการบินพลเรือน, นายเสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อมวลชน, นายสุทธิชัย หยุ่น ผู้บริหารเครือเนชั่น

ด้านสังคม มี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน, นายอำพน จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, มรว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายวิเชียร ชวลิต อดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นักวิชาการด้านประชาสังคม,

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธาน ป.ป.ช. เป็นประธาน, นายกล้านรงค์ จันทิก อดีต ป.ป.ช., พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีต สปท., นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ, นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต อดีตเลขาธิการ ป.ป.ส., นายมานะ นิมิตรมงคล ตัวแทนภาคเอกชน, นายวิชา มหาคุณ อดีต ป.ป.ช., นายอนุสิษฐ คุณากร อดีตเลขาธิการ สมช. เป็นกรรมการ, นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นเลขานุการ

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 ส.ค. 2560

0000

‘วิษณุ’ เผย กก.ปฏิรูป ไม่มีเงินเดือน ชี้คนชื่อซ้ำ ต้องเลือกคณะเดียว

“วิษณุ” เผย คกก.ปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ไม่มีเงินเดือน ได้แค่เบี้ยประชุม 4.8 หมื่นบาท/เดือน น้อยกว่า สปท.ครึ่งหนึ่ง ชี้ชื่อ คกก.อยู่ได้ไม่เกินคนละ 1 ชุด ยันชื่อซ้ำต้องเลือกคณะเดียว

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบว่า ครม.เห็นชอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการปฏิรูป โดยจะให้เพียงเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยไม่มีเงินเดือนเนื่องจากเป็นแค่คณะกรรมการ ครั้งละ 6,000 บาท คาดว่าจะประชุมสัปดาห์ละไม่เกิน 2 ครั้ง หนึ่งเดือนจะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาท จึงได้น้อยกว่าค่าตอบแทนของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามรายชื่อทั้งหมดที่ออกมาวันนี้นั้น มาจากภาคส่วนต่างๆ ที่เสนอเข้ามา และยังสามารถแต่งตั้งเพิ่มได้ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการปฏิรูปต้องอยู่ได้ไม่เกินคนละ 1 ชุด ส่วนผู้ที่มีชื่อซ้ำนั้นจะต้องเลือกเอาคณะใดคณะหนึ่ง ส่วนรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินั้น ต้องดำเนินการแต่งตั้งภายในสิ้นเดือนนี้ ขณะนี้มีรายชื่อเข้ามาบ้างแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แล้ว โดยให้คณะกรรมการตามประกาศนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยเป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อ นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มีชื่ออยู่ในทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ