Monthly Archives: มีนาคม 2016

เมื่อเกษตรกรจะขอเป็น “ผู้นำแห่งยุค”…ด้วยมันสมองและสองมือของเขาเอง

เมื่อเกษตรกรจะขอเป็น “ผู้นำแห่งยุค”…ด้วยมันสมองและสองมือของเขาเอง
พวกเขากำลังจะร่วมกันสร้าง “ชุมชนพอเพียง” ให้เกิดขึ้น ด้วยการน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ “โครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน”
แน่นอนว่าจะใช้หลักเงื่อนไข “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม
โครงการดีๆที่จะเริ่มปีนี้….ผมจะตามไปดู ตามไปทำข่าวตลอดทั้งปี 59
ตามติดชีวิตพอเพียง

แคน ไทเมือง

น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดวิกฤติปัญหามามากมาย สร้างความเสียหายให้กับทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ มูลนิธิบุคคลพอเพียงตระหนักว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ นั่นคือการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
มูลนิธิบุคคลพอเพียง จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และโครงการพลังปัญญา จัดทำโครงการ “ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” ขึ้นเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยวิถีพอเพียง ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปขยายผลสู่ประชาชารอบข้าง สร้าง ”ชุมชนพอเพียง” ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้มีวิธีลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการแบ่งปันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่ความสุขและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย
มูลนิธิบุคคลพอเพียงคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ที่ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 250 คน [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment