ใครเป็นใครใน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

ปกิรูป

ครม.รับทราบตั้ง คกก.ปฏิรูป 11 ด้าน “บวรศักดิ์” นั่งประธานด้าน ก.ม. “เอนก” นั่งประธานดูการเมือง ชื่อคนดัง-อดีต สปท.-สปช.มากันเพียบ ส่วนด้านปราบโกงหัวหอก ป.ป.ช.มาทั้งยวง คาด 8 เดือนแผนปฏิรูประดับชาติแล้วเสร็จ

เมื่อเวลา 14.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ แต่ละคณะจะมีกรรมการไม่เกิน 15 คน รวม 11 คณะ จะมีกรรมการ 165 คน วันนี้ ครม.เห็นชอบ 120 คน แต่ละคณะยังตั้งไม่ครบ ยังค้าง 45 คน โดยจะแต่งตั้งโอกาสต่อไป มีสัดส่วนผู้หญิง 20 คน และให้ข้าราชการประจำน้อยที่สุด หลังจากแต่งตั้งจะแยกย้ายไปยกร่างการปฏิรูปน่าจะเสร็จภายใน เม.ย.2561 ส่วนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จะมีคณะกรรมการย่อยๆ อีก 6-7 คณะ จะทำแต่งตั้งอีก 90-100 คน คาดว่าจะเสนอ ครม.ได้ปลายเดือน ส.ค.นี้

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า สำหรับรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด ประกอบด้วย ด้านการเมือง มี นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน, นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง, นายวันชัย สอนศิริ อดีต สปท.เป็นกรรมการ, นายรวี ประจวบเหมาะ อดีต ผอ.ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายบัณฑูร ล่ำซำ, พล.อ.อภิชาติ เพ็ญกิตติ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นกรรมการ, นายสุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรมนุษย์เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ.เป็นเลขานุการ

ด้านกฎหมาย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน, นายคำนูณ สิทธิสมาน อดีต สปท. นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ อดีต รมต.ประจำสำนักนายกฯ, พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นกรรมการ, นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเลขานุการ

ด้านกระบวนการยุติธรรม นายอัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการกฤษฎีกา เป็นประธาน, คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีต ผอ.สำนักนิติวิทยาศาสตร์, พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน อดีต สปท., นายตระกูล วินิจฉัยภาค อดีตอัยการสูงสุด, นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ เป็นกรรมการ นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษา เป็นเลขานุการ,

ด้านเศรษฐกิจ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธาน, นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีต รมช.คลัง, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ อดีตประธานหอการค้า, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ, นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์, นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เป็นกรรมการ, นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเลขานุการ

ด้านพลังงาน มี นายพรชัย รุจิประภา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน, นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ อดีต ผอ.การสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน, นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน, นายดุสิต เครืองาม อดีต สปท., นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ อดีต รมว.พลังงาน, พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีต สปท., นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นกรรมการ, นายกวิน ทังสุพานิช อดีตเลขา กกพ. เป็นเลขานุการฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สส.นก) เป็นประธาน, นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีต สปช., นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีต สปท., นายธีรพัฒน์ ประยูรสิทธิ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ, น.ส.ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ สศช. เป็นเลขานุการ

ด้านสาธารณสุข มี นพ.เสรี ตู้จินดา อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน, นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.พลเดช ปิ่นประทีป อดีต รมช.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเลขานุการ

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน, พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร, นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด อดีต สปท., นายธงชัย ณ นคร หัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อดีตสื่อและอดีต สปช., ร.อ.ประยุทธ์ เสาวคนธ์ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการบินพลเรือน, นายเสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อมวลชน, นายสุทธิชัย หยุ่น ผู้บริหารเครือเนชั่น

ด้านสังคม มี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน, นายอำพน จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, มรว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายวิเชียร ชวลิต อดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นักวิชาการด้านประชาสังคม,

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธาน ป.ป.ช. เป็นประธาน, นายกล้านรงค์ จันทิก อดีต ป.ป.ช., พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีต สปท., นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ, นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต อดีตเลขาธิการ ป.ป.ส., นายมานะ นิมิตรมงคล ตัวแทนภาคเอกชน, นายวิชา มหาคุณ อดีต ป.ป.ช., นายอนุสิษฐ คุณากร อดีตเลขาธิการ สมช. เป็นกรรมการ, นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นเลขานุการ

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 ส.ค. 2560

0000

‘วิษณุ’ เผย กก.ปฏิรูป ไม่มีเงินเดือน ชี้คนชื่อซ้ำ ต้องเลือกคณะเดียว

“วิษณุ” เผย คกก.ปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ไม่มีเงินเดือน ได้แค่เบี้ยประชุม 4.8 หมื่นบาท/เดือน น้อยกว่า สปท.ครึ่งหนึ่ง ชี้ชื่อ คกก.อยู่ได้ไม่เกินคนละ 1 ชุด ยันชื่อซ้ำต้องเลือกคณะเดียว

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบว่า ครม.เห็นชอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการปฏิรูป โดยจะให้เพียงเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยไม่มีเงินเดือนเนื่องจากเป็นแค่คณะกรรมการ ครั้งละ 6,000 บาท คาดว่าจะประชุมสัปดาห์ละไม่เกิน 2 ครั้ง หนึ่งเดือนจะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาท จึงได้น้อยกว่าค่าตอบแทนของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามรายชื่อทั้งหมดที่ออกมาวันนี้นั้น มาจากภาคส่วนต่างๆ ที่เสนอเข้ามา และยังสามารถแต่งตั้งเพิ่มได้ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการปฏิรูปต้องอยู่ได้ไม่เกินคนละ 1 ชุด ส่วนผู้ที่มีชื่อซ้ำนั้นจะต้องเลือกเอาคณะใดคณะหนึ่ง ส่วนรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินั้น ต้องดำเนินการแต่งตั้งภายในสิ้นเดือนนี้ ขณะนี้มีรายชื่อเข้ามาบ้างแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แล้ว โดยให้คณะกรรมการตามประกาศนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยเป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อ นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มีชื่ออยู่ในทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจัดทำวีดิทัศน์ สืบสานแนวพระราชดำริในหลวง ร.๙ และสมเด็จพระราชินี เผยแพร่

560000008572403

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานจัดทำวีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ แก่รัฐบาลได้นำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. เวลา 19.53 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานวีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำวีดิทัศน์ ชุดนี้ขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ด้วยมีพระราชปรารภว่า “พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรามีมากหลาย ด้วยพระบารมีและพระเมตตา ได้ทรงพระราชทานแนวความคิด พระราชดำริและข้อปฏิบัติในการพัฒนาความเจริญ และความสุขให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาหลายด้านหลายสิ่ง หากจะได้ศึกษาและน้อมนำพระราชดำริต่างๆ นี้ มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม และพอเพียงต่อสถานการณ์ และก็เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหา และทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติและตนเอง ซึ่งจะนำพามาสู่ความสุขและความเจริญกับทุก ๆ คน ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้าล้นกระหม่อมตลอดไป หวังว่าวีดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ และนำความสุขความเจริญ มาสู่ผู้ชมในทุกประการ”

โดยวีดิทัศน์ชุดนี้ มี 4 เรื่อง ได้แก่ น้ำ คือ ชีวิตแผ่นดิน พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาสานต่อ เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา

ทั้งนี้ จะพระราชทานวีดิทัศน์ชุดนี้ให้รัฐบาลได้นำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริ และน้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไป

560000008572402

560000008572401

560000008572404
ขอบคุณผู้จัดการ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

เขื่อนปากมูลอย่าซ้ำเติมประชาชน…คนอุบลเขาช้ำมามากแล้ว

ท่วม1

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ทางเดินของ “พ่อปู่” ใครไปขวางทางออกทะเล ท่านก็สำแดงเดชให้เห็น เช่นภัยน้ำเอ่อท้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องนี้ไว้หลายครั้ง คือเรื่องถนนหนทางขวางทางน้ำ…ต้องเจาะให้เขาผ่านไปให้ได้ ไม่ว่า ทางทิศตะวันออกกรุงเทพ เมืองหาดใหญ่ และฯลฯ

นาผมท่วมแล้ว แต่ไม่ถึงกับเดือดร้อน เพราะเราใช้ “ศาสตร์พระราชา” ป้องกันความเสี่ยงในการดำรงชีพอยู่แล้ว

จังหวัดปลายน้ำ เช่นนครพนม อุบลราชธานีล้วนมีความชำนาญในการรับมือภัยน้ำท่วมกันอยู่แล้ว

เพียงแต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นและระดมจิตอาสาจากฝ่ายประชาชนให้มากขึ้น

เราคงผ่านพ้นวิกฤติไปได้ไม่ยาก

ขอเป็นกำลังใจให้กับทหารตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน องค์กรมูลนิธิฯ…จิตอาสา

คนไทย ไม่ทิ้งกัน

แต่…เขื่อนปากมูลอย่าซ้ำเติมประชาชน…คนอุบลเขาช้ำมามากแล้ว

แต่…เขื่อนปากมูลอย่าซ้ำเติมประชาชน…คนอุบลเขาช้ำมามากแล้ว

ควรสั่งเปิดระบายน้ำเขื่อนปากมูลให้ทุกบาน…ด่วน!

ในอดีตมีคนรายงานพฤติกรรมเจ้าหน้าที่เขื่อนปากมูล และ เจ้าหน้าที่เฝ้าเขื่อนยางบ้านสร้างแก้วในลำน้ำโดม

มีพฤติกรรมปิดกั้นน้ำเพื่อเก็บปลาว่ายน้ำและกระโดดขึ้นสวนน้ำทาง “บันไดปลาโจน” โดยกลางวันเปิดปกติ กลางคืนจะปิดประตูระบายให้น้ำล้นทาง “บันไดปลาโจน” แล้วนำเครื่องมือดักปลาไปรองรับ

การปิดกั้นการระบายน้ำเช่นนี้ มีส่วนให้การเร่งระบายน้ำไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน

ฝากท่านผู้มีอำนาจหรือฝ่ายทหารเข้าไปตรวจสอบ “ยามค่ำคืน” ด้วยครับ

แคน ไทเมือง

0000

อุบลราชธานี-นครพนม ยังอ่วม น้ำรอระบายลงโขง กรมชลฯ สั่งเร่งระบายลดผลกระทบ

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย แต่จังหวัดปลายน้ำก็เริ่มเกิดอุทกภัยขึ้นแล้ว โดยเฉพาะที่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดรวมแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้เร่งลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน กรมชลประทานจึงเตรียมแผนเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำชีที่มีปริมาณน้ำมากลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง โดยเปิดบานระบายน้ำของเขื่อนในลำน้ำชีทุกแห่ง และใช้เครื่องผลักดันน้ำช่วยเร่งการไหลและจะชะลอน้ำจากแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำจากทั้ง สองแม่น้ำไหลไปรวมกันในเวลาเดียวกันที่ จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ แม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบและเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น มีชุมชนต้องอพยพแล้ว 266 ครอบครัว กว่า 900 คน

ด้าน จ.นครพนม สถานการณ์น้ำท่วมยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง เนื่องจากยังมีฝนตกลงมาซ้ำอีก โดยเฉพาะลำน้ำสงครามและลำน้ำอูนยังอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากมีระดับน้ำสูงประมาณ 11-12 เมตร เป็นจุดวิกฤตเกินความจุลำน้ำประมาณ 1 เมตร ล่าสุด จ.นครพนม ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มจากเดิม 7 อำเภอ เป็น 10 อำเภอ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ยังคงมี 10 จังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ประกอบด้วย จ.สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี หนองคาย และพระนครศรีอยุธยา ประชาชนได้รับผลกระทบ 409,303 ครัวเรือน 1,267,372 คน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

รับไม่ได้ก็ลาออกไป

20525758_1206874946124379_6824507934466462167_n

“น้ำใจน้องพี่สีชมพู ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา
พระคุณของแหล่งเรียนมา จุฬาลงกรณ์”

ประโยคแรกของเพลงพระราชนิพนธ์ “มหาจุฬาลงกรณ์” คือหัวใจของเพลงและอยู่ในใจของชาวจุฬาฯเสมอมาตราบชีวิตหาไม่

เราเกิดมามีบุญ…ล้วนเป็นหนี้โลก เป็นหนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นหนี้สถาบันที่ร่ำเรียน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ทำหาหากินได้

มหาวิทยาลัยให้คำขวัญว่า “ความรู้คู่คุณธรรม”

ชาวจุฬาทุกคนต้องถือปฏิบัติ ไม่ว่ากำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาไปแล้ว

ความรู้คู่คุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญของทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเรียนมาจากไหน

เพราะหากแม้ใช้ความรู้โดยไม่มีคุณธรรม จะทำให้สังคมเลวร้ายลง

สังคมประเทศชาติเจริญ ต้องเจริญด้วย “คุณธรรม” เจริญที่”จิตใจ” ไม่ใช่แค่วัตถุ

การแสดงความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมสูงสุดของความเชื่อจีนและไทยมาช้านานนับพันปี ศาสนาพุทธสอนเรื่องนี้ มา 2560 ปี

แม้ในศาสนาอื่นๆ เขาก็มีการแสดงความขอบคุณพระเจ้า

มนุษย์เจริญมาได้เพราะ “การศึกษาต่อยอด” จากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อแม่สู่ลูก จากครูอาจารย์สู่ศิษย์

การแสดงความรู้จักบุญคุณคน ทำได้หลากหลายแบบ ทั้งการเซ่นไหว้แบบโบราณ และแบบเรียบง่ายในปัจจุบัน

มารยาทในการถวายควาเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำได้ทั้งแบบโบราณราชประเพณีและแบบสากล

พิธีกรรม ไหว้ครู ไหว้พ่อแม่ทั้งวันพ่อ วันแม่ ปลูกฝังให้เป็นคนกตัญญู คือรู้คุณ

คนเราเกิดมาล้วนเป็นหนี้มากมาย หมายรวมถึงเป็นหนี้โลกใบนี้ด้วยซ้ำ

คนที่ต่อต้านเรื่องพวกนี้คือพวกตรงกันข้ามคือพวกเนรคุณ

มองไปที่พวกเลวๆทั้งหลายตั้งแต่หัวหงอกลงมาจนหัวดำ

พวกนี้ “เนรคุณ” ทั้งนั้น

คนดีมีคุณธรรมเขารังเกียจคนพวกนี้

ถือเป็นตัวบ่อนทำลายสังคม ประเทศชาติ

พวกขยะสังคม

แคน ไทเมือง

เพลงมหาวิทยาลัย Tweet 2 อันดับเพลงยอดนิยม 1. มหาจุฬาลงกรณ์ 2. อุทยานจามจุรี ชื่อเพลงเรียงตามลำดับตัวอักษร เกียรติภูมิจุฬาฯ ขวัญใจจุฬาฯ จามจุรีเกมส์ จามจุรีประดับใจ จามจุรีศรีจุฬาฯ จุฬาฯบันเทิง ดาวจุฬาฯ เดินจุฬาฯ เพชรชมพู ไมตรี ร่มจามจุรี ลาแล้วจามจุรี C.U.POLKA จุฬาฯของเรา ————————————————————- ประว…
CHULA.AC.TH

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ถึงคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์…ขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้าน เขียนแบบเร็วๆจากใจ

28

ขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้าน เขียนแบบเร็วๆจากใจ

ถึงวันนี้คนไทยทั้งผองมองเห็นได้ชัดว่า ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจ ดำเนินรอยตามในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่ผิดเพี้ยน

แม้ในห้วงที่คนไทยทั้งชาติอยู่ในภาวะเศร้าโศกมหาศาล พระองค์ทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพสกนิกร พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรประดุจคนในครอบครัวเดียวกัน

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ก็มิได้ทรงย่อท้อ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย แทบไม่เห็นวันหยุด ประดุจไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แม้เราจะรู้ว่าภายใจพระราชหฤทัยของทุกพระองค์จะโศกเศร้าทุกข์ระทมหนักกว่าเราซักเพียงไหน

ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้ คนไทยทุกคนล้วนทราบเป็นอย่างดี สมควรที่จะถวายกำลังใจให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถผ่านพ้นห้วงเวลาแห่งความทุกข์ของแผ่นดินนี้ไปให้ได้ ด้วยการทำงาน “จิตอาสาตามรอยในหลวง”

ถึงเวลานี้เราทำงานแล้วจะเหนื่อย จะท้อ ให้มองพระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นที่ตั้ง

เราจะรู้สึกเลยว่า…เราทำงานไม่ได้เศษเสี้ยวธุลีของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงทำให้แก่ประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์

พระราชภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศชาติสำคัญยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งนัก

ควรที่พวกเรามาทำงานสนองพระราชปณิธานของพระองค์ให้สำเร็จลุล่วงให้เต็มกำลังความสามารถของตน…สิ่งใดที่ทำได้ ก็หยิบจับช่วยชาติคนละไม้คนละมือและดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริอย่างพอเพียง

ขอเชิญร่วมกันเปล่งคำถวายพระพรชัย…

ทรงพระเจริญ…ทรงพระเจริญ…ทรงพระเจริญ

30 ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
Tanapan Wattanakal
Jalurnrat Chalongkulwat

4 ชั่วโมงกว่าๆ กับการมาใช้บริการ รพ ครั้งแรกที่ยะลา…อยากให้อ่าน

20294255_1414594205322089_3350823595758833618_n

4 ชั่วโมงกว่าๆ กับการมาใช้บริการ รพ ครั้งแรกที่ยะลา
ฉันรู้สึกไม่พอใจ กับการบริการของเจ้าหน้าที่เลย ตั้งแต่ห้องบัตร จนถึงห้องฉุกเฉิน
ฉันรู้สึกแย่มากๆ กับมารยาทเจ้าหน้าที่

ณ.จุดซักถามประวัติ เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ไพเราะเลย ฉันสงสารชาวบ้านที่ถูกเจ้าหน้าที่บางคน ใข้น้ำเสียงที่ค่อนข้างดัง

ในหูฉันมีเสียงตอบโต้ภายใน
เสียงที่ได้ยิน คือเสียงฉันเอง ที่มีมองมุมด้านลบของเจ้าหน้าที่ พยาบาล

เมื่อเข้า ชั่วโมงที่สอง ฉันรู้สึก การบริการ ที่ รพ ยะลา โคตรแย่ เรียกผู้ป่วยระบบไหนก็ไม่รู้ วุ่นวายไปหมด ทำงานไม่มีระบบ ฉันได้ยินเสียง ญาติผู้ป่วยบ่นๆว่า ทำงานแบบนี้ ตายห่า

โอ๊ย…ยิ่งรู้สึกแย่มากๆ กับการทำงานของเจ้าหน้าที่

ฉันมองไปรอบๆๆ มองหน้าญาติผู้ป่วย มองผู้ป่วยที่หน้าซีด หน้าเครียด บางคน ร้องเสียงโอดโอ๊ย ป่วยจังเลย ช้าจัง เจ็บจะตายอยู่แล้ว…

นางพยาบาลบางคน ก็วิ่งมาบอกว่า รอสักครู่นะ หมอตรวจคนไข้อยู่

ความวุ่นวายหน้าห้องฉุกเฉิน ทำให้ฉันต้องเดินไป เดินมา นั่งไม่ติดเก้าอี้ มีภาวะตึงเครียด เพิ่มมากขึ้น

เข้าสู่ ชั่วโมงที่ 3 ฉันเดินไปถามพยาบาลว่า อีกนานไหม คำตอบที่ได้คือ รอก่อน ผู้ป่วยเยอะ

ฉันก็เห็นนะ ว่า คนที่มาหลังจากฉัน ก็เข้าไปในห้องฉุกเฉินกันหมดแล้ว ขนาดคนมาใหม่ ก็เข้าไปในห้องละ

ผ่านไปสักพัก ฉันเดินไปถามในห้องฉุกเฉิน อีกนานไหมคะหมอ

หมอบอกสั้นๆ #รอก่อน #เข้ามารอข้างในได้

ฉันดีใจ คงไม่นานละ จะได้ตรวจสักที

เวลาผ่านไป ไม่มีใครมาถามอะไรเลย ฉันน้ำตาไหล ร้องไห้ สงสารลูก และรู้สึกได้เลยถึงความเจ็บปวดที่ต้องรอนานขนาดนี้

***ฉันเห็นหมอ และพยาบาล เดินไป เดินมา
ในสมองเริ่มคิด ถึงความเหน็ดเหนื่อยของหมอและพยาบาล

***หมอบางคน ไม่ใช่แค่เดิน แต่เขาวิ่งไปหาคนไข้ ถามคนไข้ที่เตียง แล้ววิ่งมาที่โต๊ะจดอาการคนไข้

ฉันได้ยิน พยาบาลบอกว่า วันนี้ช้านะ เพราะหมอใหม่หมดเลย

***ฉันเห็นหมอแต่ละคน เหนื่อยเหลือเกิน ยิ่งหมอเพิ่งจบมาใหม่ อยากทำทุกอย่างให้ดี ให้คนไข้และญาติ รวมทั้งพยาบาลรุ่นพี่พอใจ ฉันเริ่มมองเห็นสิ่งที่ดี ความพยายามของหมอ ที่จะรักษาผู้ป่วยให้ดีและทันเวลา

***ฉันเห็นพยาบาลถือเข็มฉีดยา เดินไป เดินมา บางช่วงวิ่งสองก้าว เดินสองก้าวสลับกัน

ฉันน้ำตาแทบไหล ฉันมานั่งรอ แค่ 4 ชั่วโมงกว่า ทำเป็นบ่น ไม่พอใจ วิจารณ์ สารพัด หมอ กับพยาบาล ทำงานไม่หยุด 8 ชั่วโมง แค่ไม่ยิ้มให้เรา แค่พูดเสียงดังหน่อยหนึ่ง ทำเป็นมีปัญหา

ญาติผู้ป่วยที่ด่า หมอ ด่าพยาบาล เห็นๆ ว่ามาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ไม่รู้จะรีบเร่งไปไหน

ยิ่งฉันอยู่นาน ยิ่งมีมุมมองที่ดีกับพนักงานจากที่รู้สึกไม่พอใจ คิดลบ กลับกลายเป็นรู้สึกเห็นใจ หมอและพยาบาล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆ

เขาทำงานหนักขนาดนี้ เพื่อช่วยชีวิต ช่วยให้อาการที่ป่วยดีขึ้น

เราอย่าไปว่า อย่าไปบ่นเลยนะคะ
ฉันรู้สึกว่า ฉันเห็นแก่ตัวมากเลย
ที่พาลูกมาหาหมอ นอกเวลา
ทั้งๆที่อาการป่วยของลูกมิได้หนักหนา
หรือถึงต้องรักษาอย่างเร่งด่วนเลย..

ให้กำลังใจทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ

#ขอบคุณหมอและพยาบาลที่เสียสละเวลาและทำงานอย่างเต็มที

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232461887249841&id=100014580947024

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

สันติอโศกตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ตอบปัญหาการเลือกตั้ง 4 ข้อของท่านนายกฯประยุทธ์

อาตมาก็ได้ตอบคำถามสี่ข้อของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไปแล้วนะ สมณะโพธิรักษ์ ตอบไปแล้ว ว่า

๑. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ตอบว่า..ไม่ได้

๒. หากไม่ได้จะทำอย่างไร …
ตอบว่า…ก็ต้องยังไม่ให้มี “การเลือกตั้ง” จนกว่าจะมีการปฏิรูปให้สังคมประชาชนมีความรู้ในความเป็น “อธิปไตย” ที่มี “ธรรม” เพียงพอ
โดยเฉพาะผู้จะเป็นนักการเมือง_นักบริหาร_ข้าราชการต้องมี “อธิปไตย”ที่มี “ธรรม”เพียงพอก่อนประชาชนทั่วไป
ไม่เช่นนั้นมันก็ตลกหรือเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ เพราะ “แม่แบบ”ที่จะมาหล่อหลอม ยังเป็น “แม่แบบ”ที่ยังไม่มี “ธรรมาธิปไตย”จริง แล้วจะเกิด “อธิปไตย”ที่เป็น “ธรรม”ในสังคมประชาชนได้อย่างไร
อธิปไตยที่เป็นธรรม หรือธรรมาธิปไตย คือผู้ที่ไม่เป็น “ทาส”อำนาจโลก (โลกาธิปไตย ) และไม่เป็น “ทาส”อำนาจอัตตา(อัตตาธิปไตย) ได้แล้วจริงๆ
สรุป คนหรือประชาชนจึงต้องมาศึกษาความเป็น “โลก” และ “อัตตา” แล้วอย่าให้อำนาจ (อธิปไตย) ของโลกของอัตตามันอยู่ “เหนือ”เรา เราต้องมี “ธรรม”เป็นอำนาจจึงจะกอบกู้โลกหรือสังคมได้สำเร็จจริง เรียกว่าผู้มี “โลกุตระ”
เป็นผู้มีคุณค่าประโยชน์ต่อมวลชน (พหุชนหิตายะ) เป็นผู้ทำความสุขให้แก่มวลชน (พหุชนสุขายะ) เป็นผู้ช่วยโลกอนุเคราะห์โลกอยู่(โลกานุกัมปายะ)

๓.๑ การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย
ตอบว่า…ไม่ใช่

๓.๒ แต่ การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องเงินอื่นยกตัวอย่างเช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ตอบว่า…ไม่ถูกต้อง

๔.๑ ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่
ตอบว่า…ไม่ควร

๔.๒ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข
ตอบ…ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน ก็ต้องประชาชนนั้นเองจะต้องเป็นผู้แก้ ผู้บริหารจึงจะต้องทำให้ประชาชนมี “ธรรม”เป็น “อธิปไตย”

๔.๓ แล้วควรแก้ไขด้วยวิธีอะไร
ตอบ…โดยวิธีเล่าเรียนศึกษาให้การปฏิบัติที่เน้นธรรมะกับประชาชน เมื่อ “ธรรมะ”มีจริงในประชาชน “อธิปไตย”ก็จะเป็น “ธรรมาธิปไตย”
เมื่อคนหรือประชาชนมี “ธรรมาธิปไตย”จึงจะสามารถ “อภิบาล”กันได้อย่างเป็น “ธรรม” สังคมก็จะมี “ธรรมาภิบาล”
โดยเฉพาะผู้มีตำแหน่งหน้าที่ จะเป็นผู้ “อภิบาล”ผู้อื่นหรือประชาชน ก็จำต้องเป็นผู้มี “ธรรมะ”ให้ได้ก่อน จนเป็น “ธรรมาธิปไตย”ในตนเพียงพอจึงจะเป็น “ธรรมาภิบาล” หากผู้อภิบาลผู้อื่นมีแต่ “อธรรม”หรือ “ธรรมะ”ไม่ “สัมมาทิฏฐิ” แท้ ก็ “อภิบาล”ผู้อื่นได้แค่ “อธรรม”
“ประชาธิปไตย”ก็เหลวเละอย่างเดิมแก้ไขไม่ได้
ขอยืนยันว่าจะแก้ไขความเป็น “ประชาธิปไตย”ได้สำเร็จดีจริงและยั่งยืนถาวรนั้น ต้องแก้กันที่ให้ “ประชาชนมีธรรมะเป็นอธิปไตย” เฉพาะอย่างยิ่งผู้นำหรือนักการเมืองและข้าราชการต้องมี “ธรรมะ”เป็น “อธิปไตย”เพียงพอก่อน
ไม่เช่นนั้นก็ล้มลุกคลุกคลานกันไปอยู่เช่นนี้ต่อไป

ลงชื่อ สมณะโพธิรักษ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คนเก็บเห็ด กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

“คนกับป่าต้องพึ่งพาอาศัยกัน”
ธรรมชาติของเห็ด เขาเคยเกิดที่ไหน ปีหน้าก็เกิดที่เก่า
ชาวบ้านรู้ก็ตามเก็บเห็ดเป็นปกติมานานช้า..

หลักฐานก็เห็นๆ ทำไมใจร้ายจัง ท่านเจ้าหน้าที่

0000

#เก็บเห็ด_โดนจับ❗️ยึดเห็ดได้เป็นจำนวนมาก..
ทำไมบ้านเมืองเรามันอยู่ยากจังครับ ถึงฤดูกาลที่เห็ดป่าเห็ดโคนมันออก ชาวบ้านใช้เวลาในช่วงเช้าถึงสายๆหน่อย เข้าป่าไปเก็บเห็ด้างก็ก็เอามาทำกับข้าวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย บ้างก็หามาขายเป็นรายได้เสริม แต่วันนี้ที่ภูแลนคาเขตบ้านคำน้อย,รอยต่อกับบ้านใหม่ผาเอียง(ชีลองเหนือ)เป็นรอยต่ออำเภอเมืองกับอำเภอหนองบัวแดง ชาวบ้านไปเก็บเห็ดได้ถูกเจ้าหน้าที่และลูกจ้างป่าไม้อุทยานแห่งชาติภูแลนคาจับกุม ปรับ ยึด เห็ดของชาวบ้านที่เก็บมาได้ไป(ไม่ทราบว่าเอาไปไหน เอาไปทำอะไร)

…จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า ประชาชนเข้าป่าไปเก็บเห็ดก็ผิดหรือ เขาไปเก็บเห็ดนะครับไม่ได้ไปขายยาบ้าไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ไปตัดตันไม้ ทำไมพวกคุณไม่ทำให้ประชาชนอยู่กับป่าหากินกับป่าประชนเขาจะได้รักและรักษ์ป่า เพราะมันเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน จริงๆแล้วชาวบ้านเขาอยู่กับป่าหาอาหารจากป่ามาก่อนที่เขตอุทยานจะเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำ แต่นี่อะไรกันกับมีการห้ามชาวบ้านเข้าป่าไปเก็บเห็ดในเขตป่าภูแลนคาอีกด้วย แล้วอย่างงี้พวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะทำงานร่วมกับชาวบ้านได้อย่างไร

กฎระเบียบบางอย่าก็ควรมีข้อยกเว้นหรืออนุโลมกันบ้างมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย ใช้ไหวพริบปฎิภาณในการแก้ปัญหากันบ้างอย่าใช้แต่สันดานหรือใช้แต่อำนาจ มีอำนาจแต่ขาดปัญญา บ้าอำนาจจนขาดสติ…ขออนุญาติและขอบคุณเจ้าของภาพมากครับ
@Samrong Mungkiangklang

เห็ด

#เก็บเห็ด_โดนจับ❗️ยึดเห็ดได้เป็นจำนวนมาก..
ทำไมบ้านเมืองเรามันอยู่ยากจังครับ ถึงฤดูกาลที่เห็ดป่าเห็ดโคนมันออก ชาวบ้านใช้เวลาในช่วงเช้าถึงสายๆหน่อย เข้าป่าไปเก็บเห็ด้างก็ก็เอามาทำกับข้าวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย บ้างก็หามาขายเป็นรายได้เสริม แต่วันนี้ที่ภูแลนคาเขตบ้านคำน้อย,รอยต่อกับบ้านใหม่ผาเอียง(ชีลองเหนือ)เป็นรอยต่ออำเภอเมืองกับอำเภอหนองบัวแดง ชาวบ้านไปเก็บเห็ดได้ถูกเจ้าหน้าที่และลูกจ้างป่าไม้อุทยานแห่งชาติภูแลนคาจับกุม ปรับ ยึด เห็ดของชาวบ้านที่เก็บมาได้ไป(ไม่ทราบว่าเอาไปไหน เอาไปทำอะไร)

…จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า ประชาชนเข้าป่าไปเก็บเห็ดก็ผิดหรือ เขาไปเก็บเห็ดนะครับไม่ได้ไปขายยาบ้าไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ไปตัดตันไม้ ทำไมพวกคุณไม่ทำให้ประชาชนอยู่กับป่าหากินกับป่าประชนเขาจะได้รักและรักษ์ป่า เพราะมันเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน จริงๆแล้วชาวบ้านเขาอยู่กับป่าหาอาหารจากป่ามาก่อนที่เขตอุทยานจะเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำ แต่นี่อะไรกันกับมีการห้ามชาวบ้านเข้าป่าไปเก็บเห็ดในเขตป่าภูแลนคาอีกด้วย แล้วอย่างงี้พวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะทำงานร่วมกับชาวบ้านได้อย่างไร

กฎระเบียบบางอย่าก็ควรมีข้อยกเว้นหรืออนุโลมกันบ้างมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย ใช้ไหวพริบปฎิภาณในการแก้ปัญหากันบ้างอย่าใช้แต่สันดานหรือใช้แต่อำนาจ มีอำนาจแต่ขาดปัญญา บ้าอำนาจจนขาดสติ…ขออนุญาติและขอบคุณเจ้าของภาพมากครับ
@Samrong Mungkiangklang

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นแชร์

ความคิดเห็น
Ong Krub
Ong Krub กฎหมายมีข้อยกเว้น ถ้าขออนุญาตหาของป่าถูกต้อง ตามกฎหมาย ก็ไม่โดนจับแบบนี้หรอกครับ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทำให้ถูกต้อง จะได้สบายใจทุกๆฝ่าย. https://new.forest.go.th/goods/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-คู่ม/

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ · เอาภาพตัวอย่างออก ·

2

· 14 ชม.

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin ขอบคุณครับ

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ · 14 ชม.

จัดการ

Nongkran Aoy Boonta
Nongkran Aoy Boonta กรณีนี้ไปเป็นรถกะบะนะ เจ้าหน้าที่เค้าบอกเก็บมากินเค้าอนุโลม แต่ในข่าวน่าจะเก็บไปขายนะ

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

1

· 14 ชม.

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin ที่นาผมก็มาเป็นรถกระบะ ในหน้าเห็ดเผาะ
เพราะย่านนั้น ดงเห็ดเผาะมีที่นาผมคนเดียว ต่างหมู่บ้านก็มากัน
ดูเพิ่มเติม

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

1

· 13 ชม.

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin แบ่งๆกันไป ป่าหัวไร่ปลายนา 30 ไร่ ได้แค่ไหนก็แค่นั้น

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ · 13 ชม.

จัดการ

Nongkran Aoy Boonta
Nongkran Aoy Boonta ถ้าเก็บไปกินคงไม่เป็นไร ถ้าเก็บไปขายเค้าไม่ให้ อันนี้หนูไปอ่านที่เพจแหม่มโพธิ์ดำมา

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ · 13 ชม.

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin เขาไม่มีเขาถึงมาหากิน…คิดบวกไว้ แต่ป่าของหลวงก็ว่ากันไป ระเบียบมีก็อย่าเคร่งนัก เก็บเห็ด เก็บผักป่า ไม่ถึงกับทำให้ป่าพัง

ปีหน้าป่าก็ปรับตัวอยู่ได้ สำคัญว่าอย่าจุดไฟเผาป่า เพื่อให้เห็ดเกิด

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

2

· 13 ชม. · มีการแก้ไข

จัดการ

Nongkran Aoy Boonta
Nongkran Aoy Boonta หนูว่าที่เป็นเรื่องน่าจะเป็นนี่มากกว่า ถ้าเป็นชาวบ้านละแวกนั้นเค้าคงไม่จับ

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

3

· 13 ชม.

จัดการ

Kratay Twine
Kratay Twine โอ๊ยเนอะ

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ · 13 ชม.

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin เหมือนกันครับ ที่นาผมมาเป็นรถปิ้คอัพก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้าน

เขาหาไปขายเพราะกิโลกรัมละ 2-300 บาทดูเพิ่มเติม

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

1

· 13 ชม.

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin ทุกวันนี้ ในหมู่บ้านออกหาหน่อไม้มาต้มขาย เก็บผักป่ามาขายในหมู่บ้าน

แหย่ไข่มดแดง ฯลฯ

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

2

· 13 ชม.

จัดการ

Nongkran Aoy Boonta
Nongkran Aoy Boonta แถวบ้านหนูก็มี หน้าเห็ดเผาะ จากบ้านอื่นก็มาเก็บกัน กันไม่มีใครว่ากัน เพราะมันเป็นป่า ขออย่าเผาเป็นพอ

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

2

· 13 ชม.

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin เฉพาะหน้านี้แหละครับ

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ · 13 ชม.

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin ในหมู่บ้าน มันมีเรื่องมนุษย์สัมพันธ์มาเกี่ยวข้อง
30 ปีไม่เคยห้าม จู่ๆ จะไปห้ามเข้านาเราก็กระไร
ดูเพิ่มเติม

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

2

· 13 ชม.

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin เหตุหนึ่งที่ควายจะสูญพันธุ์เพราะไม่มีที่เลี้ยงนั่นเอง

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

1

· 13 ชม.

จัดการ

Pat Ninlapat
Pat Ninlapat · เป็นเพื่อนกับ Komsan Putapitak

เขาจะเก็บไปกินหรือไปขายก็น่าอนุโลม หรือจะปล่อยเห็ดมันเน่าทิ้งไปเปล่าๆในป่า แล้วมันได้ประโยชน์อะไร

จัดการ

ธนกฤต สิงห์แจ่ม
ธนกฤต สิงห์แจ่ม · เป็นเพื่อนกับ Punnarit Amulet

สิ่งที่ควรทำกลับไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำกลับทำ

จัดการ

Samkhao Yongyut
Samkhao Yongyut · มีเพื่อนร่วมกัน 4 คน

นี่แหละคือดุลยพิจนิจของเจ้าหน้าที่ไทย

จัดการ

Niwatchai Saiyoi
Niwatchai Saiyoi ป่าไม่จะหมดแล้วยังจับคนตัดไม่ได้สักที่ได้แต่แค่ของกลางอย่างเดียว คนเก็บเห็ดเขาเก็บเห็ดป่าไม้ยังอยู่เหมือนเดิม

จัดการ

กะทิ รักพ่อหลวง
กะทิ รักพ่อหลวง · มีเพื่อนร่วมกัน 16 คน

มันมีกฏหมายห้ามจริงไหมค่ะ

ถูกใจ

ถูกใจ

รักเลย

ฮ่าๆ

ว้าว

เศร้า

โกรธ

· ตอบกลับ ·

1

· 7 ชม.

จัดการ

ทาษหลวงปู่โต สมเด็จโต
ทาษหลวงปู่โต สมเด็จโต · มีเพื่อนร่วมกัน 4 คน

ยุคคนดีหรือเปล่าวปัญหาที่หนักไม่ทำสร้างปัญหาใหม่ที่ไม่ควรทำเห็ดทิ้งใว้แค่3วันมันก็เน่าย่อยสลายตัดไม้ทำลายป่าท่านไม่จับแล้วมาพูดทำตามกฎหมายอนุรักหน่อไม้แต่คนตัดไม้ไม่โดนจับอย่าแกล้งไง่กันครับ

จัดการ

Tew Ratchanee
Tew Ratchanee · มีเพื่อนร่วมกัน 4 คน

น่าจะใหเค้าเอาไปกินนะ ทำลาย ไม่ได้ไรเลย

จัดการ

ชัยณรงค์ วิชาพร
ชัยณรงค์ วิชาพร · เป็นเพื่อนกับ Wacharawich Narongphan

ยึดแล้วมันก็ไปแบ่งกันไม่เชื่อหลอกว่าเอาคืนสู่ธรรมชาติ

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

1

· 5 ชม.

จัดการ

JR Fruit
JR Fruit · เป็นเพื่อนกับ Niwatchai Saiyoi

มันโหดร้ายเกินไปไหม กฏหมายมันคลุมเครือพวกนี้เลยใช้อำนาจจับ แล้วบอกจะช่วยคนจนนี้รึ ทำไหมไม่สงสารคนจนบ้าง นึกชิ คิดชิ หรือจะไว้เก็บขายกันเอง

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

· ตอบกลับ ·

1

· 5 ชม.

จัดการ

Bawon Panchamee
Bawon Panchamee เรื่องน่าอายเจ้าหน้าที่เค้าเก่ง..ยิ่งคู่กรณีเป็นชาวบ้านจนๆมึงเอ้ย…จู่โจมจับทันที.แต่ถ้าเป็นคนมีตังค์จะกรุ่มกริ่มๆขอเป็นลูกน้อง.และพาทำทันที…

จัดการ

Bawon Panchamee
Bawon Panchamee มันน่าอนาถใจนะครับ.แค่หาเก็บเห็ด..ทีตัดไม้หวงห้ามไม่เห็นหมาตัวไหนจับ.จะทำท่าขึงขังๆๆก็อิตอนป่าเป็นภูเขาหัวโล้น..

ถูกใจ

ถูกใจ

รักเลย

ฮ่าๆ

ว้าว

เศร้า

โกรธ

· ตอบกลับ ·

2

· 4 ชม.

จัดการ

Sirapong Srifaung
Sirapong Srifaung · มีเพื่อนร่วมกัน 5 คน

พวกป่าไม้มันจะหวงไว้ทำส้นตีนอะไรว่ะ นี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขาหากินมาแต่บรรพบุรุษ ถ้ามีกฎหมา(ย)มาตราใดห้ามเก็บเห็ด ไอ้อีปัญญาอ่อนตัวไหนมันออกร่างไว้กูขอแช่งให้มันกับโคตรของมันอย่ามีโอกาสแดกเห็ดไปเจ็ดชั่วโคตรเถอะวะ

ถูกใจ

ถูกใจ

รักเลย

ฮ่าๆ

ว้าว

เศร้า

โกรธ

· ตอบกลับ ·

2

· 4 ชม.

จัดการ

Jukarin Mee
Jukarin Mee พูดยากเหมือนกัน ระหว่างความถูกต้องกับความสงสาร

จัดการ

Boonmak Shangsopa
Boonmak Shangsopa ควรไล่ออกเถอะครับ

จัดการ

Boonmak Shangsopa
Boonmak Shangsopa ป่าไม้ คือ 7/11 หรือ ตลาดโลตัส หรือมินิมารท ของชาวบ้าน

จัดการ

Sudhep Silpa-ngam
Sudhep Silpa-ngam พวกนี้กำลังผลักประชาชนให้เป็นศัตรูกับรัฐบาล ต้องตัดไฟแต่ต้นลม

จัดการ

Suwit Kotasin
เขียนความคิดเห็น…

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ชาวนาเขารู้….”มันต้องจั่งซี่ มันจั่งสิแหม่น” ลุงแคนกล่าว

10

ปีนี้ผมลงนา อยู่ในหมู่บ้าน

เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายที่ได้จากรัฐบาล คสช…ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา

บางหมู่บ้านใช้งบประมาณซื้อรถไถประจำหมู่บ้าน บางหมู่บ้านใช้เงินทุนตั้งร้านค้าชุมชน บางหมู่บ้านมีโรงสีข้าวชุมชน แล้วแต่จะร่วมคิดร่วมทำ กรรมการและชาวบ้านคิดทำกันเอง ไม่เกี่ยว อบต.หรือทางอำเภอ บริหารจัดการกันเอง

ชาวไร่ ชาวนา รู้แล้ว รัฐบาลไหนมาก็ต้องมีงบสนับสนุนเกษตรกร ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

มากหรือน้อยแตกต่างกัน เฉลี่ยทั่วถึงเป็นธรรมหรือไม่ล้วนแตกต่างกันไป

“จำนำข้าว” ได้เฉพาะผู้เข้าโครงการ มีข้าวขาย คนที่ได้คือโรงสีกับคนมีข้าวเยอะหรือคน “ปลูกข้าวขาย” เท่านั้น

คนทำนาแต่พอกินถ้าไม่ขายหรือไม่เข้าโครงการไม่ได้เงินสนับสนุน

พอจำนำข้าวขาดทุนเพราะโกงกันมหาศาลมาอ้างชาวนาแบบพวกผมที่ไม่ได้จำนำข้าวไม่ได้นะ…เพราะพวกผมไม่เกี่ยวกับการจำนำข้าว “อย่ามั่ว”

“ส่วนต่าง” ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ “ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้” ตรวจสอบยาก

“สนับสนุนทุนทำนา” ประกันภัยนาข้าวของรัฐบาลคสช. ต้องลงทะเบียนทำนาใหม่ทุกปี แจ้งตามความเป็นจริง ลงพิกัดดาวเทียมตรวจสอบได้

พิกัดดาวเทียมจากแอ้พ ในโทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับ โชน 48 ค่า X ค่า Y ชาวบ้านทำกันเองได้

ขายข้าวหรือไม่ขายข้าว คนทำนาได้รับการสนับสนุนในหลักการเดียวกัน

ที่เคยชอบนักการเมืองกลับหันมารักรัฐบาลเผด็จการกันเป็นแถว

เพราะปีที่แล้วน้ำท่วมนา ได้เงินช่วยมาเกือบ 2 หมื่น เป็นทุนทำนาปีนี้ สบาย ๆ

“มันต้องจั่งซี่ มันจั่งสิแหม่น” ลุงแคนกล่าว…

แคน ไทเมือง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

พระเครื่องเหนือเซียน…ซูม “ในห้วงใกล้เข้าพรรษา หาพระดีคุ้มกายใจ”

102

ทีมงานซอกแซกได้รับหนังสือดีมีคุณค่า พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตสวยงามมากชื่อ “พระเครื่อง เหนือเซียน” หรือ The legend of siam Amulets จากสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์ โดยคุณวิทูรย์ นิรันตราย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ภาพ “พระสมเด็จ” ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “จักรพรรดิพระเครื่องของแผ่นดินไทย” เอาไว้มากที่สุด โดยเฉพาะภาพของรุ่นแรกๆที่จัดสร้างในยุคสมัยรัชกาลที่ 4 และที่ 5 ซึ่งหาดูได้ยากมากในยุคนี้

สืบเนื่องมาจากความโชคดีอย่างหาที่เปรียบ มิได้ของ อำพล ถาวรโลหะ นักธุรกิจชื่อดัง ที่มี โอกาสได้รู้จักและสนิทสนมกับทายาทของ “พระยาแสน” ที่ดูแลรับใช้สมเด็จโตอย่างใกล้ชิด จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้เก็บรักษาพระเครื่องสมเด็จโตรุ่นแรกๆ

ต่อมาพระเครื่องชุดดังกล่าวก็ตกทอดมาถึงหลานปู่รุ่นปัจจุบัน รวมทั้งชุดที่สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ.24 หรือหลังสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 24 ปี ที่สมเด็จโตได้จารอักษรไว้หลังพระเครื่ององค์หนึ่งว่า “บิดาโต ร.ศ.24” และอีกองค์หนึ่งว่า “มารดา 24” อันเป็นชุดที่มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะสร้างด้วยจิตกตัญญูต่อบิดาและมารดาอันเป็นจิตอันประเสริฐ บริสุทธิ์ มีพลังจิตอันสูงส่ง

นอกจากนี้ ยังมีภาพพระสมเด็จรุ่นอื่นๆอีกมากมาย จนถึงพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นปลาย พร้อมด้วย “ภาพพระเครื่องเบญจภาคี” อันประกอบด้วย 1. พระสมเด็จวัดระฆัง 2. พระนางพญา 3. พระซุ้ม ก 4. พระผงสุพรรณ และ 5. พระรอด ทำให้หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่าเพิ่มขึ้น

ท่านผู้อ่านที่สนใจโปรดแวะชมหนังสือได้ที่ร้านหนังสือ นายอินทร์, ซีเอ็ด, บีทูเอส และ บุ๊คเฟรนด์ ทุกสาขา ซึ่งจะมีวางจำหน่ายในราคาเล่มละ 1,500 บาท หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 09-2747-6459 ในนามของคุณ สุดสุด บรรณภพ ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้อ่าน รุ่นหลัง หรือแม้แต่รุ่นอาวุโสที่อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของสมเด็จโตมาบ้าง แต่อาจจะลืมเลือนไปแล้ว ทีมงานซอกแซก ขออนุญาตทำหน้าที่ในสไตล์ซอกแซกกลับไปค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี มาประมวลไว้เพื่อทราบโดยสังเขปดังนี้

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต เป็นชาวบ้านไก่จ้น (บ้านท่าหลวง) อำเภอท่าหรือ จังหวัดพระนคร- ศรีอยุธยา เกิดในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุประมาณ 11-12 ขวบ และเมื่ออายุครบบวชก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 1 ให้เป็น นาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) เป็นพระอุปัชฌาย์

เป็นที่ชัดเจนมาตลอดว่า สมเด็จโตไม่ยินดี ในสมณศักดิ์ ไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญ แต่ก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่างๆ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ตามสมควรมาโดยตลอด จนถึง พ.ศ.2394 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ที่ พระธรรมกิตติ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด ระฆังโฆสิตาราม เป็นที่มาของสมเด็จโต วัดระฆัง นับแต่นั้น

สมณศักดิ์สูงสุดที่สมเด็จโตได้รับพระราชทานได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เมื่อ พ.ศ.2407 และถึงแก่มรณภาพ เมื่อ พ.ศ.2415 ในยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 ณ วัดเก่าบางขุนพรหม ขณะดำรงตำแหน่งประธานในการสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโต ที่วัดอินทรวิหาร สิริอายุ 84 ปี

นอกเหนือจากการสร้างพระทั้งพระพุทธรูปและการสร้างพระเครื่องสมเด็จวัดระฆังรุ่นต่างๆแล้ว สมเด็จโตยังเป็นพระภิกษุรูปแรกที่นำพระคาถา “ชินบัญชร” มาสวดและเผยแพร่อีกด้วย

ตามประวัติที่มีการบันทึกไว้ กล่าวว่า สมเด็จ พระพุฒาจารย์ได้มีโอกาสสวดพระคาถาชินบัญชรถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงรับสั่งถามว่าเป็นพระคาถาที่ไพเราะเหลือเกิน “ขรัวโตได้มาจากไหน แต่งเองหรือเปล่า?”
สมเด็จโตกราบบังคมทูลว่า “หามิได้เป็นสำนวนเก่าของภาคเหนือ นำมาแก้ไขดัดแปลงใหม่ตัดตอนให้สั้นเข้าของลังกาจะยาวกว่านี้”

ทำให้เกิดการสันนิษฐานขึ้นว่า ผู้แต่งอาจเป็นพระภิกษุล้านนาที่เคยเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ลังกา และเมื่อกลับสู่สยามประเทศในยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ได้มีการแต่งบทสวดบทนี้ขึ้น ซึ่งเป็นภาษาบาลี และมีการถ่ายทอดกันสืบมา จนสมเด็จโตได้นำมาแก้ไขดัดแปลงสวด ถวายรัชกาลที่ 4 และได้กลายเป็นบทสวดมนต์ ที่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้

เรื่องราวของรัชกาลที่ 4 กับสมเด็จโตนั้น เป็นที่โจษขานและบันทึกอยู่ในที่ต่างๆจำนวนมาก แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นเหนียวระหว่างพระองค์ท่านกับสมเด็จพระพุฒาจารย์

บางครั้งก็ทรงมีการถกเถียงและทรงพิโรธถึงขั้นลั่นพระวาจาขับไล่สมเด็จโตออกจากพระราชอาณาจักร ซึ่งสมเด็จโตก็มิได้ออกมาบิณฑบาตอีกเลย และจำพรรษาอยู่แต่ในพระอุโบสถวัดระฆังเท่านั้น

เมื่อรัชกาลที่ 4 เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดระฆัง ทรงทราบว่าสมเด็จโตพำนักอยู่ในพระอุโบสถ จึงรับสั่งถามว่า ทรงไล่ไม่ให้อยู่ในราชอาณาจักรสยามแล้ว ทำไมยังขืนอยู่อีก

สมเด็จโตกราบบังคมทูลว่า อาตมามิได้อยู่ในราชอาณาจักร อาตมาอาศัยอยู่ในพุทธจักร (ในพระอุโบสถ) ตั้งแต่วันมีพระบรมราชโองการ อาตมามิได้ลงเดินดินของมหาบพิตรเลย

เป็นคำกราบบังคมทูลที่เล่าสืบต่อกันมา และหลังจากทรงรับสั่งถามอีกครู่หนึ่ง ก็พระราชทานอนุญาตให้อยู่ต่อในพระราชอาณาจักรสยามได้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของคำบอกเล่าและตำนานเกี่ยวกับสมเด็จโต พรหมรังสี ที่มีการจดจำและบอกกล่าวเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้.

ซูม

โดย ซูม ไทยรัฐ 25 มิ.ย. 2560

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment